HP Designjet T1100 user manual download (Page 26 of 77)

Languages: Estonian
Pages:77
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 26 of 77
2
Lauaarvutite, kõhnklientarvutite ja
tööjaamade normatiivsed märkused
Märkused modemi kohta
HOIATUS!
Vähendamaks käesoleva seadme kasutamisel tule-, elektrilöögi- ja inimeste vigastamise ohtu,
täitke alati põhilisi ohutuseeskirju, sealhulgas järgmisi:
Ärge kasutage seadet vee lähedal - näiteks vanni, pesukausi, valamu või pesuvanni juures, niiskel
keldrikorrusel või basseini ääres.
Vältige toote kasutamist äikesetormi ajal. Äike võib põhjustada elektrilööki.
Ärge kasutage seda toodet gaasilekkest teatamiseks, olles lekke lähedal.
Lahutage modemikaabel alati enne seadme korpuse avamist või isoleerimata modemikaabli,
pistikupesa või mõne sisemise komponendi puudutamist.
Kui selle tootega pole kaasas telefonijuhet, kasutage ainult nr 26 AWG- või suuremat
telekommunikatsiooniside juhet.
Ärge ühendage modemi- ega telefonikaablit pessa RJ-45 (Etherneti-võrk).
HOIDKE NEED SUUNISED ALLES.
Telekommunikatsiooniseadme heakskiitmine
Arvuti elektroonilise side seade on heaks kiidetud ühendamiseks telefonivõrku riikides ja piirkondades, mille
vastavusmärgis on arvuti või modemi põhjal asuval tootesildil.
Vaadake toote dokumentatsioonist järele, kas selle seadme
NRQƬJXUDWVLRRQ
vastab asukohariigis või
-piirkonnas kehtivatele nõuetele. Tootele tegelikust erineva asukohariigi või -piirkonna valimine võib
põhjustada teie modemi
NRQƬJXUHHULPLVW
viisil, mis rikub selle riigi või piirkonna elektroonilise side eeskirju
või seadusi. Lisaks ei pruugi modem õigesti tööle hakata, kui valitud pole õige asukohariik või -piirkond. Kui
valite riigi ja kuvatakse teade, mis väidab, et seda riiki või piirkonda ei toetata, pole antud modemi
kasutamine selles riigis või piirkonnas ette nähtud ning modemit ei tohiks kasutada.
16
Peatükk 2
Lauaarvutite, kõhnklientarvutite ja tööjaamade normatiivsed märkused
Sample
This manual is suitable for devices