HP Designjet T1100 user manual download (Page 25 of 77)

Languages: Estonian
Pages:77
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 25 of 77
Toitejuhtmeteave
Kui te ei saanud arvuti toitejuhet või arvutiga kasutatava välise toitetarviku toitejuhet, peate ostma
toitejuhtme, mis sobib kasutamiseks teie asukohariigis või -piirkonas.
Toitejuhe peab seadmele sobima ning vastama pingele ja voolutugevusele, mis on märgitud seadme
elektriliste andmete sildil. Toitejuhtme nimivoolu ja nimipinge väärtused peavad olema seadmele märgitud
väärtustest suuremad. Lisaks peab traadi läbimõõt olema vähemalt
0,75 mm²
/18 AWG ning juhtme pikkus
peab jääma vahemikku
1 m
(3,2 jalga) ja
2 m
(6,56 jalga). Kui teil tekib küsimusi, missugust toitejuhet
kasutada, võtke ühendust volitatud teenusepakkujaga.
Toitejuhe tuleks paigutada nii, et sellele ei astutaks peale ja et juhtme peale või vastu jäävad esemed ei
suruks juhet kokku. Erilist tähelepanu pöörake pistikule, toitevõrgu pistikupesale ja juhtme tootest väljumise
kohale.
Jaapani kohta kehtiv toitejuhtmeteave
HP välise toiteploki alalisvoolupistik
Macrovision Corporationi teave
See seade hõlmab autoriõiguse kaitse tehnoloogiat, mis on kaitstud teatud USA patentide õiguste ja teiste
intellektuaalomandi õigustega, mis kuuluvad ettevõttele Macrovision Corporation ja teistele õiguste
omanikele. Selle autoriõiguse kaitse tehnoloogia kasutamiseks peab olema Macrovision Corporationi luba
ning see peab olema ette nähtud koduseks ja muuks piiratud kasutuseks, kui Macrovision Corporation ei ole
lubanud teisiti. Seadme pöördprojekteerimine või demonteerimine on keelatud.
Toitejuhtmeteave
15
Sample
This manual is suitable for devices