HP Designjet T1100 user manual download (Page 21 of 77)

Languages: Estonian
Pages:77
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 21 of 77
Teated USAs kasutatavate modemite kohta
Seade vastab FCC määrustiku osa 68. osa asjakohastele reeglitele ning ACTA kehtestatud nõuetele. Arvuti või
modemi põhjal on silt, millel on muu teabe hulgas toote tunnusnumber kujul US:AAAEQ##TXXXX. Vajaduse
korral edastage see teave telefoniettevõttele.
Kasutatavaks vastavustunnistusega pistmikuks on USOC = RJ11C.
Käesoleva seadmestiku juhtmestik ja
telefonivõrku ühendamiseks kasutatav pistik ja pistikupesa peavad vastama FCC 68. osa asjakohastele
reeglitele ning ACTA kehtestatud nõuetele. Sobiv telefoni ühendusjuhe ja moodulpistik tarnitakse koos
tootega. Selle konstruktsioon võimaldab ühendamist kokkusobiva moodulpistmikuga, mis on samuti
nõuetekohane. Üksikasju vaadake paigaldusjuhendist.
REN-arvu kasutatakse ühe telefoniliiniga ühendada lubatud seadmete arvu määramiseks. Ülemäärane REN-
arv võib põhjustada selle, et seadmed ei helise sissetuleva kõne puhul. Enamikus asukohtades, kuid mitte
kõigis, ei tohiks REN-arv ületada viit (5). Et teada kindlalt, kui palju seadmeid võib liiniga ühendada (vastavalt
REN-arvule), pöörduge vastava kohaliku telefoniettevõtte poole. Pärast 23. juulit 2001 kasutusele võetud
toodetel kuulub REN-arv vastava toote tunnusnumbri (USA-s kujul US:AAAEQ##TXXXX) koosseisu.
Numbrikohad, mis esitatakse kujul ##, tähistavad REN-arvu ilma kümnendkoha eraldajata (nt REN-arv 0,3 on
seal 03). Varasematel toodetel on REN-arv sildil eraldi ära näidatud.
Kui HP seadme töö põhjustab telefonivõrgus häireid, teavitab telefoniettevõte teid vajadusest teenus ajutiselt
katkestada. Kui ette teatada ei õnnestu, teavitab telefoniettevõte teid sellest kohe esimesel võimalusel.
Samuti teavitatakse teid õigusest esitada FCC-le vastukaebus, kui peate seda vajalikuks.
Telefoniettevõte võib teha oma aparatuuris, seadmestikus, töökorralduses või tööprotsessis muudatusi, mis
võivad mõjutada käesoleva seadme tööd. Sel juhul teavitab telefoniettevõte teid sellest eelnevalt, et saaksite
teha katkematu telefoniühenduse säilitamiseks vajalikke muudatusi.
Kui seadme kasutamisel tekib probleeme, pöörduge tehnilise toe poole. Kui seade põhjustab telefonivõrgus
häireid, siis võib telefonioperaator paluda teil seade probleemi lahendamiseni välja lülitada. Ise tohite
parandada üksnes neid seadmeid, mida on üksikasjalikult käsitletud kasutusjuhendi jaotises Tõrkeotsing, kui
juhend on lisatud.
Vaheliiniga ühendamist maksustatakse osariigis kehtestatud
WDULLƬGH
alusel. Teabe saamiseks pöörduge
üldkasutatavate tehnovõrkude komisjoni, avalike teenuste komisjoni või ettevõtte komisjoni poole.
Kui teie kodus on valveseadmete erijuhtmestik, mis on ühendatud telefoniliiniga, veenduge, et käesoleva HP
seadmestiku paigaldamine ei muuda valveseadmete kasutamist võimatuks. Kui teil tekib küsimusi selle
kohta, mis muudab valveseadmete kasutamise võimatuks, küsige nõu oma telefoniettevõttelt või vastava
NYDOLƬNDWVLRRQLJD
seadmepaigaldajalt.
1991. aastal telefonikasutajate kaitseks vastu võetud seaduse (Telephone Consumer Protection Act of 1991)
järgi käsitletakse ebaseaduslikuna iga isiku sellist tegevust, milles ta kasutab arvutit või muud elektroonilist
seadet (sh faksiaparaat) mis tahes teadete saatmiseks, ilma et niisugused teated sisaldaksid iga saadetud
lehekülje ülemisel või alumisel äärel või esimesel leheküljel selgelt eristatavat saatmise kuupäeva ja
kellaaega, teate saatja äriettevõtte, isiku või muud tunnust ning saatva aparaadi, äriettevõtte, isiku või muu
telefoni numbrit. (Esitatud telefoninumber ei tohi olla
HULWDULLƬJD
number, mille puhul hind ületab kohalike või
kaugekõnede hinna.)
Kõnealuse teabe programmeerimiseks oma faksiaparaati tuleb teil täielikult täita kõik faksiaparaadi tarkvara
juhendis toodud juhised.
Märkused modemi kohta
11
Sample
This manual is suitable for devices