HP Designjet T1100 user manual download (Page 18 of 77)

Languages: Estonian
Pages:77
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 18 of 77
juhiste mittejärgimine võib tuua rikkujale kaasa mobiilsideteenuste peatamise või mobiilsideteenuste
osutamisest keeldumise või kohtuliku vastutuse või mõlemad.
Kasutajad peavad arvestama raadioseadmete kasutamise piirangutega kütusehoidlates, keemiatehastes ja
lõhkamiskohtades.
Nagu ka muude raadioedastusseadmete puhul, soovitatakse kasutajatel seadme rahuldava töö ja isikute
turvalisuse tagamiseks mitte lubada inimestel seadme töö ajal antennile liiga lähedal olla.
Antud seade on projekteeritud kooskõlas raadiokiirguse lubavat mõju sätestavate ohutusnõuetega; need
nõuded lähtuvad teaduslikult põhjendatud suunistest, mis sisaldavad kasutajate ohutust tagavaid
piirnõudeid, olenemata kasutajate tervislikust seisundist ja vanusest. Raadiosagedusliku energiavälja suhtes
kehtestatud norme mõõdetakse erineeldumismäära ühikuga (SAR). SAR-testid viiakse läbi standardiseeritud
meetoditega telefoniühenduste kõrgeimate võimalike energiatasemete tingimustes kõigil kasutatavatel
sagedusaladel. SAR-i teave põhineb CENELECi standarditel EN50360 ja EN50361, milles kasutatav
neeldumismäära limiit on 2 W/kg keskmiselt 10 grammi koe kohta.
Lõuna-Korea märkused
Tai traadita WWAN-seadmete kohta kehtiv teave
See sideseade vastab NTC regulatsioonidele.
Taiwani NCC-teave
Traadita LAN 802.11a seadmed
8
Peatükk 1
Sülearvutite ja tahvelarvutite normatiivsed märkused
Sample
This manual is suitable for devices