HP Designjet T1100 user manual download (Page 51 of 75)

Languages: Korean
Pages:75
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 51 of 75
중국
RoHS(
유해 물질 제한 지침
)
유해성 물질 및 요소 표 및 내용
전기 및 전자 기기의 제한된 위험 물질 사용에 대한 중국의 관리 방안에 따름
유해 물질
품명
(Pb)
수은
(Hg)
카드뮴
(Cd)
6
가크롬
(Cr(VI))
폴리브롬화비페닐
(PBB)
폴리브롬화디페닐
에테르
(PBDE)
배터리
X
O
O
O
O
O
케이블
X
O
O
O
O
O
카메라
X
O
O
O
O
O
섀시
/
기타
X
O
O
O
O
O
플래시 메모리 카드 리더
X
O
O
O
O
O
플로피 디스크 드라이브
X
O
O
O
O
O
하드 디스크 드라이브
X
O
O
O
O
O
헤드폰
X
O
O
O
O
O
I/O PCA
X
O
O
O
O
O
키보드
X
O
O
O
O
O
LCD(Liquid crystal
display )
패널
X
O
O
O
O
O
미디어
(CD/DVD/
플로피
)
O
O
O
O
O
O
메모리
X
O
O
O
O
O
마더보드
,
프로세서
,
열 싱
X
O
O
O
O
O
마우스
X
O
O
O
O
O
광학 디스크 드라이브
X
O
O
O
O
O
도킹 장치
(
선택 사항
)
X
O
O
O
O
O
전원 어댑터
X
O
O
O
O
O
전원 팩
X
O
O
O
O
O
전원 공급 장치
X
O
O
O
O
O
원격 제어
X
O
O
O
O
O
스마트 카드
/Java™
카드
리더기
X
O
O
O
O
O
스피커
(
외부
)
X
O
O
O
O
O
TV
튜너
X
O
O
O
O
O
중국
RoHS(
유해 물질 제한 지침
)
41
Sample
This manual is suitable for devices