Samsung YH-J70SB user manual download (Page 9 of 45)

Languages: Turkish
Pages:45
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 9 of 45
17
Sesçalarýn PC'ye Baðlanmasý
TR
Sesçalarýn PC'ye Baðlanmasý
16
USB Sürücünün Doðru Kurulup Kurulmadýðýnýn Kontrolü
Windows XP:
Control Panel
System
Hardware
Device Manager
Disk Drives
Samsung YH-J70 USB Device
1
USB kablosunu bilgisayarýn USB portuna baðlayýn.
2
USB kablosunun diðer ucunu sesçalarýn altýndaki USB Kablo Baðlantý
Yuvasýna takýn.
USB sürücünün yüklenmesi anýnda, bir komutu yerine getirirken veya baþlatýrken,
USB kablosunu PC'den ayýrýrsanýz bilgisayarýnýz doðru olarak iþ göremeyebilir.
4
USB sürücü kurulduktan sonra, "Samsung YH-J70 USB Device" ibaresi
[Device Manager-Aygýt Yöneticisi]'nde görüntülenecektir.
3
USB sürücüsü, "yeni bir cihaz arýyor" diyen bir ileti ile kurulmaktadýr.
Yükleme sýrasýnda ekraný göremeyebilirsiniz. Kurulumun baþarýyla tamamlanýp
tamamlanmadýðýný kontrol etmek için aygýt yöneticisine (device manager) gidin.
5
USB sürücü otomatik olarak kurulmadýðýnda bir sonraki sayfaya bakýn.
I
Sesçalarýn USB Kablosu Ýle PC'ye Baðlanmasý
PC
PC
USB Kablosu
USB Kablosu
Sesçalar
Sesçalar
Kýzak Terminali
- Þarj edilebilir kýzaða baðlayarak kullanmak için, USB kablosunu kýzaktaki USB kablo
baðlantý yuvasýna takýn.
Not
(
Kontrol Paneli
Sistem
Donaným
Aygýt Yöneticisi
Disk Sürücüleri
Samsung YH-J70 USB Aygýtý)
Sample
This manual is suitable for devices