Samsung YH-J70SB user manual download (Page 8 of 45)

Languages: Turkish
Pages:45
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 8 of 45
15
Sesçalarýn PC'ye Baðlanmasý
TR
Sesçalarýn PC'ye Baðlanmasý
14
Devam ediyor
...
2
Kurulumu tamamlamak için pencerede görünen talimatlarý takip edin.
Ses çalarý PC'ye baðlamadan önce Samsung Media Studio
yazýlýmýný kurun.
Sistem Gereksinimleri
PC sisteminiz aþaðýdaki teknik
özellikleri desteklemelidir:
Pentium 200MHz ya da üstü
Windows XP
50MB kullanýlabilir sabit disk
alaný
CD-ROM sürücü
(çift hýzlý ve üstü)
USB port (2.0) desteði
DirectX 9.0 ya da üstü
- PC'nize administrator (Ana Kullanýcý)
olarak baðlanýn ve Windows XP için
sesçalarla birlikte gelen yazýlýmý
(Media / Multimedia Studio) kurun.
Hesap bilgilerini, PC'nizin görev çubuðu
üzerinden [Start-Baþlat]
[Control Panel-
[User Account-Kullanýcý
Hesabý] seçimi yaparak deðiþtirebilirsiniz.
I
Yazýlýmýn Kurulmasý
1
Kurulum CD'sini CD-ROM sürücüye yerleþtirin.
Aþaðýdaki resim görüntülenir.
[Install Samsung Media Studio] seçeneðini seçin.
Notlar
Kontrol Paneli]
Sample
This manual is suitable for devices