Samsung YH-J70SB user manual download (Page 6 of 45)

Languages: Turkish
Pages:45
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 6 of 45
11
10
Bir kýsým belleðin cihazdaki diðer iç yazýlýmlar tarafýndan da kullanýlmasý sebebiyle dahili
belleðin kullaným kapasitesi belirtilenden daha az olabilir.
Yukarýda gösterilen aksesuarlarýn tasarýmý cihaz geliþmelerine baðlý olarak haber vermeksizin
deðiþtirilebilir.
Sesçalar
Kulaklýk
Line Giriþ Kablosu
Kullaným Kýlavuzu
Þarj Cihazý
USB Kablosu
USB Sunucu
Adaptörü
Kurulum CD'si
Kýzak Terminali
Model
Dahili Bellek
YH-J70 SB/SW
20GB
YH-J70 LB/LW
30GB
Döngü Tekrarý/
Kayýt Tuþu
KÝLÝT Düðmesi
MENÜ Tuþu
Ekran
Kulaklýk Jaký
ARAÇ Tuþu
[Arka Taraf]
SIFIRLAMA Deliði
Açma/Kapama
Çalma/Duraklatma Tuþu
Atlama/Arama Tuþu
Seçim/Navigasyon/
Ses Seviyesi Kontrol
Tuþu
Atlama/Arama Tuþu
USB Kablosu Baðlantý Yuvasý
Line Giriþ Jaký
Mikrofon
- Ýnce ve yuvarlak uçlu bir obje yardýmýyla RESET yuvasýna basarak cihazý sýfýrlayabilirsiniz.
Kýzak Terminali sadece 30GB'lýk modelde dahili aksesuar olarak yer almaktadýr.
Taþýma Çantasý
TR
Bileþenler
Kontrollerin Konumu
Notlar
Sample
This manual is suitable for devices