Samsung YH-J70SB user manual download (Page 5 of 45)

Languages: Turkish
Pages:45
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 5 of 45
8
9
Pilin Þarj Edilmesi
Pil Þarj Cihazý Güvenliði
!
!
DÝKKAT
ELEKTRÝK ÞOKU TEHLÝKESÝ. AÇMAYIN
Þarj cihazýnýn yalýtkan olmayan kýsýmlarý
elektrik þokuna neden olabilir.
Lütfen, güvenliðiniz için þarj cihazýný açmayýnýz.
Þarj cihazýný kullanýrken ortaya çýkabilecek sorunlarý
önlemek için kullanma kýlavuzunu okuyunuz.
Dikkat
-
Yangýn veya elektrik þokundan korunmak için, þarj cihazýný suya yakýn yerlerden uzak tutunuz.
- Elektrik çarpma riskinden sakýnmak için, þarj cihazýný sadece fiþine uygun olan prize takarak
kullanýn.
- Þarj aletinin fiþi, prize tam olarak oturmalýdýr.
Uyarý
Þarj cihazý, sesçalarýnýz ile birlikte gelmektedir.
Þarj cihazýný prize takýn.
Þarj iþlemi bittiðinde, "Charge Completed"
(þarj iþlemi tamamlandý) ibadesi ekranda
belirecektir.
- Yangýn tehlikesini önlemek için, 12 saatten uzun bir süre þarj etmeyiniz.
- Ayný prize birkaç cihazý birden baðlamayýnýz.
- Kusurlu bir þarj aleti kullanmayýnýz.
- Þarj edilebilen bir pili, ilk kullanýmýnda veya birkaç ay boyunca kullanýlmadýðý durumlarda
cihazýnýza takmadan önce tam olarak þarj etmelisiniz.
- Fazla þarj etmek, pilin ömrünü kýsaltacaktýr.
- Þarj edilebilen pil, piyasada satýlan bir üründür ve yavaþ yavaþ azalan bir kapasiteye sahiptir.
- Kolye veya bozuk para gibi metal cisimleri, þarj aletinin ve þarj edilebilen dahili pilin
uçlarýna (metal kýsýmlar) temas ettirmeyiniz.
Yangýna veya elektrik þokuna yol açabilir.
- Þarj cihazýna ýslak elle dokunmayýn.
Uyarý
TR
USB kablosu üzerinden þarj etmek için
menü ekranýnda [Settings]
[System]
[PC Connect Mode]
[Charge] seçimi
yapýn. USB kablosu üzerinden þarj etmek
için PC çalýþýr durumda olmalýdýr.Eðer PC
güç tasarruf modunda ise, pil þarj edilmez.
USB kablosu üzerinden þarj iþlemi yaklaþýk 6 saat sürer. Bununla birlikte þarj cihazý kullanýldýðýnda
iþlem yaklaþýk 4 saat sürer.
Sample
This manual is suitable for devices