Samsung YH-J70SB user manual download (Page 44 of 45)

Languages: Turkish
Pages:45
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 44 of 45
87
TR
86
Sorun Giderme
Çalma iþlemi sýrasýnda çalma süresi ekraný doðru görünmüyor.
Bir VBR (Deðiþken Veri Yolu Hýzý -Variable Bit Rate) dosyasý çalýp çalmadýðýnýzý kontrol edin.
VBR dosyalarý yalnýzca kýsmi olarak desteklenmektedir.
Sesçalar üzerindeki tuþlar çalýþmýyor.
Kilit (Hold) düðmesinin kapalý (off) konumunda olduðuna emin olun.
USB kablosunun baðlý olup olmadýðýný kontrol edin.
USB kablo baðlantýsý varsa, tuþlar çalýþmayacaktýr.
LCD ekran çok karanlýk.
Ekran ýþýðý süresi/LCD kapanma süresini kontrol edin.
Çalma iþlemi sýrasýnda gösterge ekranda bazý bilinmeyen karakterler görülüyor.
Desteklenmeyen diller, soru iþareti (?) ile gösterilecektir.
Çalma ekranýnda seçilen müzik dosyasýnýn baþlýðý yerine, "Null" ibaresi görünüyor.
Ýlgili müzik dosyasýna ait bir ID3 etiket bilgisi bulunmuyor. Þarkýnýn baþlýðýný, sanatçýyý ve
þarkýnýn albüm bilgisini düzenleyin.
Þarkýlarý, Þarký Adý, Sanatçý veya Albüm Adýyla araþtýrdýðýmda daha çok vakit alýyor.
Sesçalarýnýzda çok fazla müzik dosyasý varsa, onlarý okumak daha uzun sürebilir.
Sorun Giderme
"System Fail Need Firmware Upgrade" (Sistem Baþarýsýz Yazýlým Yükseltme Gerekli)
mesajý görünüyor:
Dosya arama, Menü Navigasyonu içinde düzgün þekilde çalýþmýyor
Sesçalarý PC'ye baðladýktan sonra Media Studio'yu çalýþtýrýn ve
[Device]
[Reconstruct Library] olarak seçim yapýn.
Sesçalar çalýþmýyor. Ekran panelinde herhangi bir þey gösterilmiyor.
Sesçalarý sýfýrlayýn.
Þarj cihazýný baðlayýn.
Kilit (Hold) düðmesinin kapalý (off) konumunda olduðuna emin olun.
Müzik modunda çalma (Play) tuþuna bastýðým hâlde ses duyulmuyor.
Sesçalardaki dosyalarýn MP3 veya WMA formatýnda olup olmadýðýný kontrol edin.
Sesçalarla uyumlu olmayan dosya formatlarý (örn., MPEG1 KATMAN 1 dosyasý) çalýnamaz.
Dosyalarý yükleyemiyorum.
Pilin güç seviyesini kontrol edin.
Sesçalar ve PC'niz arasýndaki USB baðlantýsýný kontrol edin.
Sesçalar PC'ye baðlý iken PC'yi tekrar baþlatýrsanýz, sesçalar baðlantýsý kesilecektir.
Sesçalarý tekrar baðlamayý deneyin.
Ekranýnýzýn alt kýsmýndaki ikon çubuðunda, "baðlantýyý ayýrýn/çýkarýn"(unplug/eject) veya
"Donanýmý Güvenli Þekilde Kaldýrýn" (Safely Remove Hardware) iþareti olup olmadýðýný kontrol edin.
Ekran aydýnlatmasý kapalý.
Lütfen ekran ýþýðý ayarlarýný kontrol edin.
Pil gücünün azalmasý durumunda, uzun süreli çalma iþleminde ekran ýþýðý otomatik olarak
devreden çýkarýlýr.
Sample
This manual is suitable for devices