Samsung YH-J70SB user manual download (Page 43 of 45)

Languages: Turkish
Pages:45
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 43 of 45
85
TR
84
MENÜ Tablosu
M E N Ü
MÜZÝK
FM Radyo
Navigasyon
Metin
Foto/Video
USB Sunucu
Oyunlar
Ayarlar
Clear Screen
Othello
Omok
Tetris
Chips
Kaydýrma Hýzý
Ekran Iþýðý
LCD Kapanma Süresi
Metin Ayarý
WOW Seviyesi
WOW Optimum
Not
Takvim
FM Bölge
FM Arama Seviyesi
Veri Yolu Hýzý
Otomatik Senk.
Diller
Dosya Dili
Çalma Hýzý
Devam
PC Baðlantý Modu
Varsayýlan Ayar
Hakkýnda
Otomatik EQ
Kademeli Açýlma
Uyku
Tarih/Zaman
Kullanýcý EQ Ayarý
Týklama
Ekran
Ses Efekti
Zaman/Planlama
FM Radyo
Kayýt
Sistem
Gitmek ve seçim yapmak için SELECT tuþunu kullanýn.
Sistem Ayarlarý
Ses Seviyesi = 40
Tekrar = KAPALI
Ses Efekt Ayarlarý = KAPALI
Ekran Iþýðý = 3 saniye
Baþlangýç Ayarlarý
No
Yes
Default Set
Varsayýlan ayarý Yes (Evet) veya No (Hayýr) olarak seçmek için SELECT tuþunu kullanýn.
Eðer [Yes]'i seçerseniz, açýlýr bir pencere görünür. Burada [OK]'yi seçerseniz, tüm
seçilen ayarlar varsayýlan fabrika ayarlarýna geri döner.
I
Varsayýlan Ayar
Toplam kapasite, kullanýlabilir kapasite ve yazýlýmýn sürümünü kontrol etmek
için About'u (Hakkýnda) seçin.
I
Hakkýnda
Sample
This manual is suitable for devices