Samsung YH-J70SB user manual download (Page 42 of 45)

Languages: Turkish
Pages:45
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 42 of 45
83
Sistem Ayarlarý
TR
82
Ýstediðiniz çalma hýzýný seçmek için SELECT tuþunu
kullanýn.
Çalma Hýzý: 0.8x, 1x, 1.2x, 1.4x, 1.6x olarak ayarlanabilir.
En büyük sayý, çalma hýzýný arttýrýr.
En küçük sayý, çalma hýzýný yavaþlatýr.
I
Çalma Hýzý
Devam fonksiyonunu Açýk/Kapalý olarak seçmek için
On (Açýk): Çalma iþlemine durdurulduðu noktadan
devam edilir. Metin dosyalarý için, metni son
görüntülendiði yerden açabilirsiniz.
Off (Kapalý): Çalma iþlemine, durdurulduðu dosya/
parçanýn en baþýndan baþlanýr.
Metin dosyalarý için, metni dosyanýn en baþýndan
açabilirsiiniz.
I
Kaldýðý Yerden Devam
0.8x
1x
1.2x
1.4x
1.6x
Play Speed
On
Off
Resume
Removable Disk
Charge
PC Connect Mode
PC Baðlantý Modunu seçmek için SELECT tuþunu
kullanýn.
Çýkartýlabilir Disk: Dosyalarý çýkartýlabilir diske
kaydetmek veya Multimedia Studio'yu kullanarak
görüntü ve video dosyalarýný aktarmak için kullanýn.
Þarj: USB kablosu üzerinden þarj etmek için kullanýn.
I
PC Baðlantý Modu
Sistem Ayarlarý
English
Korean
Japanese
Simplified Chinese
Traditional Chinese
Russian
File Language
Languages
Menüye gitmek için MENU tuþuna basýn. Ardýndan [Settings]
[System] seçimi yapýn.
Menü ekranýný görüntülemek üzere istediðiniz dili
seçmek için SELECT tuþuna basýn.
I
Diller
Etiket bilgisi ve metin görüntülemek üzere istediðiniz dili seçmek için
SELECT tuþunu kullanýn.
English
Korean
Japanese
Simplified Chinese
Traditional Chinese
Russian
Spanish
French
German
Italian
Albanian
Afrikaans
Basque
Bulgarian
Byelorussian
Catalan
Czech
Croatian
Danish
Dutch
Estonian
Faeroese
Finnish
Galician
Hungarian
Icelandic
Irish
Latvian
Lithuanian
Macedonian
Norwegian
Polish
Porthguuese
Rhaeto-Romanic
Romanian
Scottish
Serbian
Singaporean
Slovak
Slovenian
Swahili
Swedish
Ukrainian
I
Dosya Dili
Notlar
-
ID3 Etiketi Nedir ?
Bu, ilgili dosya hakkýnda bilgiler içeren ve MP3'e iliþtirilen bir ektir. ID3 Etiketi; baþlýk, sanatçý,
albüm, yýl, müzik tipi ve yorumlar gibi bilgi alanlarý içerir.
- Desteklenen diller deðiþtirilebilir ya da eklenebilir.
SELECT tuþunu kullanýn.
Sample
This manual is suitable for devices