Samsung YH-J70SB user manual download (Page 41 of 45)

Languages: Turkish
Pages:45
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 41 of 45
81
Kayýt Ayarlarý
TR
80
Menüye gitmek için MENU tuþuna basýn. Ardýndan [Settings]
[Record] seçimi yapýn.
Kayýt için istediðiniz veri yolu hýzýný seçmek için
SELECT tuþunu kullanýn.
Kayýt için Veri Yolu Hýzýný: 40kbps, 64kbps, 96kbps,
128kbps veya 192kbps olarak ayarlayabilirsiniz.
I
Veri Yolu Hýzý
Otomatik senkronizasyon süresini ayarlamak için
"Otomatik Senkronizasyon" (Auto Sync) süresi, MP3
kaydý sýrasýnda belli bir süre içinde hiç ses olmadýðýnda,
MP3 dosyalarýný ayýrmak ve saklamak içindir.
SYNC 1 ayarýnda, kayýt sýrasýnda 2 saniyeyi aþan
bir sessizlik olduðu zaman kayýt durdurulur ve
Müzik Moduna geçiþ yapýlýr.
"Otomatik Senkronizasyon" (Auto Sync) süresi "Kapalý" (Off) olarak ayarlanýrsa,
ses olmasa bile kayýt devam eder ve bir dosya olarak saklanýr.
I
Otomatik Senkronizasyon
40 kbps
64 kbps
96 kbps
128 kbps
192 kbps
Bit Rate
Off
Sync1
On
Auto Sync
FM Radyo Ayarlarý
Korea/US
Other Country
FM Region
Low
Mid
High
FM Search Level
Ýstediðiniz FM Yayýn Bölgesini seçmek için
SELECT
tuþunu kullanýn.
- Kore/ US: 100 KHz'lik artýþla 87.5MHz ile 108.00MHz
arasýnda FM frekansýný araþtýrýn.
- Diðer Ülkeler: 50 KHz'lik artýþla 87.5MHz ile
108.00MHz arasýnda FM frekansýný
araþtýrýn.
I
FM Bölgesi
Ýstediðiniz FM Arama Seviyesini seçmek için SELECT
tuþunu kullanýn.
- FM arama seviyesi (FM Alýcý Hassasiyeti)
yükseltilerek çok daha fazla frekans alýnabilir.
- Düþük (Low)
Orta (Mid)
Yüksek (High)
I
FM Arama Seviyesi
Menüye gitmek için MENU tuþuna basýn. Ardýndan [Settings]
[FM Radio] seçimi yapýn.
- Varsayýlan FM bölge ayarý sesçalarýn hedef bölgesine baðlý olarak farklýlýk gösterebilir.
Not
SELECT tuþunu kullanýn.
Sample
This manual is suitable for devices