Samsung YH-J70SB user manual download (Page 40 of 45)

Languages: Turkish
Pages:45
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 40 of 45
79
Zaman/Planlama Ayarlarý
TR
Zaman/Planlama Ayarlarý
78
PM
Folder
NORMAL
MP3
NOR
05:38
192kbps
003/007
35
JOY.mp3
OO
:00:40
1
,
tuþlarýný kullanarak uyku zamanýný ayarlayýn.
Uyku zamaný "Kapalý" (Off), 10~120 dakika olarak
ayarlanabilir. Cihaz ayarlanan süre sonunda otomatik kapanýr.
Uyku zamaný "Kapalý" (Off) olarak ayarlanýrsa fonksiyon
çalýþmayacaktýr.
2
Ayarlama iþlemi bittikten sonra OK'e gidin. Ardýndan
SELECT tuþuna basýn.
I
Uyku
Geçerli Tarih ve Saati ayarlayabilirsiniz.
1
Bir sonraki adýma gitmek için SELECT tuþunu kullanýn ve yýlý, ayý ve tarihi
tuþlarýný kullanarak seçin.
2
Saat'e gittikten sonra
tuþuna basýn.
3
,
tuþlarýný kullanarak geçerli saati ayarlayýn ve SELECT tuþuna basýn.
4
Ayarlama iþlemi bittikten sonra OK'e gidin. Ardýndan SELECT tuþuna basýn.
I
Tarih/Saat
Sleep Time
OK
Cancel
30 Min
Date/Time
2005
07 FRI
1 (JAN)
01:17 AM
OK
Cancel
Year
Day
Month
Time
1
Takvim ekranýnda TOOL tuþuna basýn.
Day (Gün): Güne gider
Month (Ay): Aya gider.
Year (Yýl): Yýla gider.
2
Kontrol etmek istediðiniz tarihe gidin.
,
: Yukarý, Aþaðý gider.
,
: Sola ve Saða gider.
3
Kontrolden sonra SELECT tuþuna basýn.
Önceki ekran görüntülenir.
3
TOOL tuþuna basýn.
Tuþ Paneli Ayarý: Tuþ panelini deðiþtirebilirsiniz.
Kore
Sayýsal
Büyük Harf Ýngilizce
Küçük Harf Ýngilizce
Özel Karakterler olarak
Temizle : Tüm notu siler.
4
Yazma iþlemi tamamlandýktan sonra, OK'e gidin.
Ardýndan SELECT tuþuna basýn.
OK
Keypad Set
Clear
Tool
123
ABC
abc
!~^
Calendar
4
2005
3
10
17
24
4
11
18
25
5
12
19
26
6
13
20
27
7
14
21
28
1
8
15
22
29
2
9
16
23
30
I
Takvim
- Seçili Not Listesi ekranýnda, silinecek olan nota gidin ve TOOL tuþuna basýn.
Ardýndan notu silmek için [Delete]'i (Silme) seçin.
Not
seçim yapabilirsiniz.
Sample
This manual is suitable for devices