Samsung YH-J70SB user manual download (Page 4 of 45)

Languages: Turkish
Pages:45
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 4 of 45
7
6
Trafik kurallarýna uygun hareket ediniz.
Otomobil kullanýrken veya bisiklete binerken kulaklýklarý takmayýnýz.
Sadece tehlikeli olmakla kalmaz, kurallara da aykýrýdýr.
Bir kazaya neden olmamak için, yürürken kulaklýklarýn sesini fazla açmayýnýz.
Kulaklarýnýzý koruyun
Sesi çok fazla açmayýn. Doktorlar, uzun süreli yüksek ses konusunda uyarmaktadýrlar.
Kulaðýnýzda çýnlama varsa, cihazý kullanmayýn veya sesi kýsýn.
Yürürken veya egzersiz yaparken, kulaklýk kablosunun kolunuza veya baþka nesnelere
takýlmamasýna dikkat ediniz.
Ambalaj, piller ve eski elektronik araç gereci atarken çevre korunmasýna dair yerel þartlara
göre hareket ediniz.
Sesçalarýnýzýn ambalajý, mukavva, polietilen vb. materyalden oluþmaktadýr; herhangi gereksiz
madde içermez.
Ortam sýcaklýðý: 5°C ~ 35°C (41°F ~ 95°F)
Nem: 10 ~ 75%
Kendinize ve cihazýnýza zarar vermemek için tüm talimatý dikkatlice okuyunuz.
Kýrýlma, tamir ve diðer durumlara baðlý veri kayýplarýndan sorumlu tutulamayacaðýmýzý dikkate almanýzý rica ederiz.
Cihazýnýzý çok yüksek veya
düþük (35°C üzeri veya
-5°C altý) sýcaklýklardan ve
nemden koruyunuz.
Cihaz içine herhangi bir
maddenin sýçramasýna
izin vermeyiniz.
Cihazýnýzý
benzen,
inceltici vb.
maddelere
maruz býrakmayýnýz.
Cihazýnýzý doðrudan gün
ýþýðýna maruz býrakmayýnýz.
Isý kaynaklarý yakýnýna
yerleþtirmeyiniz.
Cihazýnýzý sökmeyiniz
ve
kendiniz tamir etmeye
çalýþmayýnýz.
Þarj cihazýna ýslak
ellerle dokunmayýnýz.
Cihazýnýzý toza maruz
býrakmayýnýz.
Cihazýnýzý darbelerden
koruyunuz.
Cihaz üzerine aðýr cisimler
yerleþtirmeyiniz.
Güvenlik Talimatý
Güvenlik Talimatý
TR
I
Kulaklýklar
I
Çalýþma Ortamý Koþullarý
I
Çevresel Bilgi
Sample
This manual is suitable for devices