Samsung YH-J70SB user manual download (Page 39 of 45)

Languages: Turkish
Pages:45
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 39 of 45
77
Zaman/Planlama Ayarlarý
TR
Ses Efektlerinin Ayarlanmasý
76
1
Not
ekraný göründüðünde [New Memo]'yu (Yeni Not) seçin.
2
Ýstediðiniz içeriði girin.
Giriþ Ýþlemi
Ýstediðiniz tuþa gitmek için
,
,
,ve
tuþlarýný kullanýn. SELECT tuþuna basýn.
Ýkinci harfin tuþuna gitmek için SELECT tuþuna
iki kez basýn.
Örn.) ‘MOVE’ yazmak için,
Ýlgili tuþa gidin ve SELECT tuþuna basýn.
(Bir Kez)
(3 Kez)
(3 Kez)
(2 Kez)
Bir harfi silmek için
tuþuna basýn.
tuþuna basarak boþluk býrakabilirsiniz.
I
Not
Menüye gitmek için MENU tuþuna basýn. Ardýndan [Settings]
[Time/Schedule] seçimi yapýn.
Memo
OK
Cancel
- Bir sayfadan fazla
not
giremezsiniz.
-
Eðer EQ konumunda Kullanýcý (User) EQ seçilirse
Ekolayzýrý istediðiniz gibi ayarlayabilirsiniz.
,
tuþlarýný kullanarak sola veya saða gidin. Ardýndan
seviyeyi ayarlamak için SELECT tuþunu kullanýn.
Ayarlama iþlemi bittikten sonra OK'e gidin. Ardýndan
SELECT tuþuna basýn.
I
Kullanýcý EQ Ayarý
Týklama'yý Açýk/Kapalý olarak ayarlamak için SELECT tuþunu
On (Açýk): Tuþlara her basýldýðýnda bir týklama sesi duyulur.
Off (Kapalý): Tuþlar basýldýðýnda týklama sesi gelmez.
I
Týklama
On
Off
Clicker
OK
Cancel
User EQ Set
60
250
1K
4K
16K
125
500
2K
8K
+10dB
0dB
-10dB
Devam ediyor
...
Not
kullanýn.
Sample
This manual is suitable for devices