Samsung YH-J70SB user manual download (Page 38 of 45)

Languages: Turkish
Pages:45
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 38 of 45
75
Ses Efektlerinin Ayarlanmasý
TR
74
Otomatik EQ'yu (Ekolayzýr) Açýk/Kapalý olarak seçmek için SELECT tuþunu kullanýn.
On (Açýk):
Müzik dosyasýnýn ID3 etiket bilgisine göre ekolayzýr (EQ) Caz, Klasik, Pop
veya Rock arasýndan otomatik olarak seçilir.
Off :(Kapalý) Müzik dosyasý seçilmiþ olan geçerli ekolayzýr (EQ) modunda çalýnýr.
I
Otomatik EQ (Ekolayzýr)
-
Çalma iþlemi baþladýðýnda ses seviyesini kademeli
olarak arttýrarak kulaklarýnýzý korur.
Ýstediðiniz açýlma süresini seçmek için SELECT tuþuna basýn.
- Off (Kapalý):Müzik seçilen ses seviyesinde çalar.
- 3 sn. : Müzik 3 saniyede bir kademeli olarak artar.
- 5 sn. : Müzik 5 saniyede bir kademeli olarak artar.
I
Kademeli Açýlma
EQ MODU
ETÝKET BÝLGÝSÝ
KLASÝK ROCK, CHRISTIAN ROCK, ROCK,
ALTERN ROCK, ENSTRÜMANTAL ROCK,
ROCK
SOUTHERN ROCK, ROCK & ROLL, HARD ROCK,
FOLK-ROCK, GOTÝK ROCK, PROGRESSIVE ROCK,
PSYCHEDELIC ROCK, SENFONÝK ROCK,
YAVAÞ ROCK, PUNK ROCK, DEATH METAL
CLASSIC
KLASÝK, OPERA, ODA MÜZÝÐÝ
SONAT, SENFONÝ
JAZZ
CAZ, CAZ+FUNK, ASÝT CAZ
POP
POP, ENSTRÜMANTAL POP, POP-FOLK, DANS
EURO DANCE, DANS SALONU, DÝSKO, HIP-HOP
On
Off
Auto EQ
Off
3 sec
5 sec
Fade In
Ses Efektlerinin Ayarlanmasý
1
Ýstediðiniz WOW seviyesini seçin.
WOW seviyesi kontrolü yalnýzca SRS, TruBass veya
WOW seçildiðinde uygulanabilir. SRS ve TruBass'ý 0-10,
Berraklýk ve Sýnýrlayýcýyý ise 0-2 arasýnda ayarlayabilirsiniz.
SELECT : Yukarý, Aþaðý ve Seçim'e gidin.
,
: Seviye'ye gidin.
SRS : 3D stereo ses duyacaksýnýz.
TruBass : Sese canlýlýk ve doygunluk veren bir bas yükseltme
özelliðidir.
Definition (Berraklýk): Ses kaybýný or
i
jinaline göre telafi eder ve daha kaliteli bir ses saðlar.
Limiter (Sýnýrlayýcý): Müzik çalma sýrasýnda seste ortaya çýkan bozulmayý en aza indirir.
2
Ayarlama iþlemi bittikten sonra OK'e gidin. Ardýndan SELECT tuþuna basýn.
-
Bu özellik baðlý cihaza göre SRS fonksiyonunu
en iyi konuma getirir.
Baðlý cihaza gitmek için SELECT tuþunu kullanýn.
Mini Kulaklýk
Kulaklýk
Hoparlör
Araç Kiti
I
WOW Seviyesi
I
WOW Optimum
Menüye gitmek için MENU tuþuna basýn. Ardýndan [Settings]
[Sound Effect] seçimi yapýn.
Earphone
Headphone
Speaker
Carpack
WOW Optimum
OK
Cancel
SRS
TruBass
Definition
Limiter
5
5
1
1
WOW Level
Sample
This manual is suitable for devices