Samsung YH-J70SB user manual download (Page 36 of 45)

Languages: Turkish
Pages:45
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 36 of 45
71
Geliþmiþ Fonksiyonlarýn Ayarý
TR
Oyun Oynamak
70
1
Menüye gitmek için MENU tuþuna basýn. Ardýndan Settings'i (Ayarlar) seçin.
2
Ayarlar bölümünde, istediðiniz fonksiyona gidin ve seçmek için SELECT tuþuna basýn.
Display
Sound Effect
Time/Schedule
FM Radio
Record
System
Settings
Display
Sound Effect
Time/Schedule
FM Radio
Record
System
Settings
Display
Sound Effect
Time/Schedule
FM Radio
Record
System
Settings
Display
Sound Effect
Time/Schedule
FM Radio
Record
System
Settings
Display
Sound Effect
Time/Schedule
FM Radio
Record
System
Settings
Display
Sound Effect
Time/Schedule
FM Radio
Record
System
Settings
08
I
Settings
Playing Games
1
Oyunu baþlatmak için [START] tuþuna basýn.
I
Chips
2
Seviye ekraný göründüðünde SELECT tuþunu kullanarak seviyeyi seçin.
[Oyun Þekli]
- Bu oyunun amacý, engelleri hareket ettirip anahtar ve öðeler kazanarak sonuncu
kapýya ulaþmaktýr. Sadece anahtarýnýz olduðunda kapýdan geçebilirsiniz ve
sadece bulunduðunuz seviyede istenilen sayýda öðeyi topladýktan sonra bir üst
aþamaya geçebilirsiniz.
-
,
: Yukarý, Aþaðý hareket ve Seçim
-
,
: Sola ve Saða hareket
-
TOOL: Tekrar Baþlat, Çýkýþ
Geçerli
Seviye
X
START
HELP
EXIT
Geçerli seviyede toplamanýz gereken
objeler için kalan sayý
Bir önceki menüye geri dönmek için
tuþuna basýn.
Sample
This manual is suitable for devices