Samsung YH-J70SB user manual download (Page 35 of 45)

Languages: Turkish
Pages:45
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 35 of 45
69
Oyun Oynamak
TR
Oyun Oynamak
68
1
.
[Oyun Þekli]
- Yatay, dikey veya çapraz olarak 5 taþý sýralý dizen taraf oyunu kazanýr.
-
,
, SELECT: Yukarý, Aþaðý hareket ve Seçim
-
,
: Sola ve Saða hareket
-
TOOL: Tekrar Baþlat, Çýkýþ
I
Omok
1
.
I
Tetris
2
Seviye ekraný göründüðünde SELECT tuþunu kullanarak seviyeyi seçin.
[Oyun Þekli]
-
Bu oyunun amacý, deðiþik þekildeki bloklarý yerleþtirerek oluþan satýrlarý yok etmektir.
- SELECT : Bloðun biçimini deðiþtirin.
-
,
: Sola ve Saða hareket
-
: Aþaðý çek
-
TOOL: Tekrar Baþlat, Çýkýþ
Seviye
Geçerli seviyede temizlenen satýrlar
Skor
START
HELP
EXIT
LINES :
30
SCORE
:
0
Oyunu baþlatmak için [START] tuþuna basýn.
Oyunu baþlatmak için [START] tuþuna basýn.
Sample
This manual is suitable for devices