Samsung YH-J70SB user manual download (Page 34 of 45)

Languages: Turkish
Pages:45
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 34 of 45
67
Oyun Oynamak
TR
66
1
.
[Oyun Þekli]
- Taþlarýnýzý yatay, dikey veya çapraz yönde yerleþtirdiðinizde
içeride kalan taþlar sizin olur.
Oyun sonrasý en çok taþa sahip olan taraf kazanýr.
-
,
, SELECT: Yukarý, Aþaðý hareket ve Seçim
-
,
: Sola ve Saða hareket
-
TOOL: Tekrar Baþlat, Çýkýþ
I
Othello
Sarý Taþlarýn Sayýsý
Pembe Taþlarýn Sayýsý
START
HELP
EXIT
Oyun Oynamak
Geçerli Seviye
Kalan Taþlarýn Sayýsý
Menüye gitmek için MENU tuþuna basýn. Ardýndan Games'i (Oyun) seçin.
Ýstediðiniz oyuna gidin ve ardýndan SELECT tuþuna basýn.
1
.
2
Seviye ekraný göründüðünde SELECT tuþunu kullanarak seviyeyi seçin.
[Oyun Þekli]
- Bu oyunun amacý seçilen alanýn 4 tarafýný tersine çevirerek ekraný
temizlemektir.
Örneðin; 1. seviyede ortadaki taþý seçerseniz, 4 taraf tersine çevrilir ve ekran
temizlenir.
-
,
, SELECT: Yukarý, Aþaðý hareket ve Seçim
-
,
: Sola ve Saða hareket
-
TOOL: Tekrar Baþlat, Çýkýþ
I
Clear Screen
START
HELP
EXIT
1
Oyunu baþlatmak için [START] tuþuna basýn.
Oyunu baþlatmak için [START] tuþuna basýn.
Sample
This manual is suitable for devices