Samsung YH-J70SB user manual download (Page 32 of 45)

Languages: Turkish
Pages:45
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 32 of 45
63
USB Sunucu Kullanýmý
TR
USB Sunucu Kullanýmý
62
1
Sesçalara aktarýlacak dosyaya gidin ve SELECT tuþuna basýn.
● ▲
,
: Yukarý ve aþaðý yönde gitmek için.
SELECT : Bir alt klasöre gitmek veya bir dosya seçmek
için.
2
TOOL tuþuna basarak USB Tool ekranýna gidin ve ardýndan
[Cut] veya [Copy] seçin.
Cut (Kes): Eðer seçilen dosyayý J70'e yapýþtýrýrsanýz, or
i
jinal dosya silinecektir.
Copy (kopyala): Seçilen dosya kopyalanacaktýr
3
Tuþuna basarak [YH-J70]'e gidin ve ardýndan SELECT tuþuna basýn.
YH-J70 Navigasyon ekraný görüntülenir.
I
Harici Cihazdan Sesçalara Dosya Aktarýmý
01-Don’t Know Why.
01-Politik.mp3
01-Solsbury Hill.mp3
iltans Of Swing.mp3
02-Come with Me.mp
02-Hollywood.mp3
Slave Device
01-Don’t Know Why.
01-Politik.mp3
01-Solsbury Hill.mp3
Iltans Of Swing.mp3
02-Come with Me.mp
02-Hollywood.mp3
Slave Device
01-Don’t Know Why.
01-Solsbury Hill.mp3
Iltans Of Swing.mp3
02-Come with Me.mp
02-Hollywood.mp3
TOOL
Copy
Cut
Paste
USB disconnect
Devam ediyor
...
Harici USB Aygýtý
Sesçalar
USB Kablosu (Harici Aygýt)
USB Sunucu Adaptörü
1
Sesçalarý USB sunucu adaptörüne baðlayýn.
2
Harici cihazýn USB kablosunu, harici cihaz ile USB sunucu adaptörü
arasýna baðlayýn.
3
Menüye gitmek için MENU tuþuna basýn.
USB Host'u (USB Sunucu) seçin ve SELECT tuþuna basýn.
4
SELECT tuþunu kullanarak 'Please connect a slave device [OK]'e gidin ve
ardýndan SELECT tuþuna basýn.
Harici Cihaz ekraný görüntülenir.
I
Harici Bir Cihazýn Baðlanmasý
Please connect a
slave device
05
I
USB Host
OK
Cancel
COPIED
GAME
MUSIC
PHOTO
PLAYLIST
RECORDED
Slave Device
USB sunucu fonksiyonunun kullanýlabilmesi için baðlanan harici cihazýn
k
apasitesinin
128MB veya üzeri olmasý gerekmektedir.
Harici cihazýn dosya sistemi FAT 16/32 olmalýdýr.
Sample
This manual is suitable for devices