Samsung YH-J70SB user manual download (Page 31 of 45)

Languages: Turkish
Pages:45
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 31 of 45
61
Video Dosyasýnýn Ýzlenmesi
TR
Görüntü Dosyasýnýn Ýzlenmesi
60
05
I
Photo/Video
Photo
Video
Photo/Video
HOTELSEA.JPG
SKYSHOW.JPG
flowerpicture.jpg
manillasunset.jpg
sebusunrise.jpg
PHOTO
1
Menüye gitmek için MENU tuþuna basýn ve ardýndan Photo/Video'yu seçin.
Photo/Video ekraný g
ö
rüntülenir
2
Görüntü [Photo] klasörünü seçin ve SELECT tuþuna basýn.
3
Görüntülemek
istediðiniz görüntüye gidin ve MENU tuþuna basýn.
Seçilen görüntü (resim) dosyasý görüntülenir.
● ▲
,
: Ses seviyesini ayarlamak için
,
: Önceki/Sonraki görüntüye gitmek için.
MENU: MENU ekranýna gitmek için.
TOOL: TOOL (araç) tuþuna basýldýðýnda görüntü araçlarý ekraný görüntülenir.
Seçilen resimlerin slayt gösterimi için [Slide Show]
(on-açýk)
'u
seçin .
- Bu sesçalar için en iyi görüntü ölçüsü 160X128'dir. Eðer resim çok büyük ise Multimedia Studio
programýný kullanarak yeniden ölçümlendirin ve yeni
dosyayý sesçalara gönderin. (bakýnýz sayfa 32)
- Dosya büyüklüðü 2MB üzerindeki görüntüler görüntülenemez.
05
I
Photo/Video
Photo
Video
Photo/Video
Arthur.Svi
SDIARY.Svi
TOM.Svi
VIDEO
2
Video klasörünü seçin ve SELECT tuþuna basýn.
3
Seyretmek istediðiniz video'ya gidin ve MENU tuþuna basýn.
Seçilen video oynatýlýr.
● ▲
,
: Ses seviyesini ayarlama
k
için.
(Kýsa)
,
: Önceki/Sonraki video ya gitmek için.
(Uzun)
,
: Hýzlý Arama.
MENU: Menü ekranýna gitmek için.
TOOL : Video baþlýðýnýn kontrolü,ilerleme zamaný, toplam zaman
-
Sesçalar sadece .svi uzantýsýna sahip video dosyalarýný destekler. Diðer formattaki video dosyalarýný izlemek
için Multimedia Studio'yu kullanarak dosyalarý dönüþtürün ve ardýndan dönüþtürülen dosyalarý sesçalara
aktarýn. Video dosyalarýný
dönüþtürmek
için "Multimedia Studio'nun Kullanýmý" bölümündeki "Videolarýn
Gönderilmesi" baþlýðýna baþvurun. (bakýnýz sayfa 34)
Not
Notlar
1
Menüye gitmek için MENU tuþuna basýn ve, ardýndan Photo/Video'yu seçin.
Photo/Video ekraný gürüntülenir
Sample
This manual is suitable for devices