Samsung YH-J70SB user manual download (Page 3 of 45)

Languages: Turkish
Pages:45
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 3 of 45
5
4
I
Bölüm 1
Hazýrlýk
Özellikler
...................................................
2
Güvenlik Talimatý
.....................................
6
Pil Þarj Cihazý Güvenliði
.........................
8
Pilin Þarj Edilmesi
...................................
9
Bileþenler
...............................................
10
Kontrollerin Konumu
..............................
11
Ekran
.....................................................
13
I
Bölüm 2 Bilgisayara Baðlantý
Sesçalarýn PC'ye Baðlanmasý
...............
14
Yazýlýmýn Kurulumu
.................................
14
Sesçalarýn USB Kablosu Yoluyla PC'ye
Baðlanmasý
...........................................
16
Sesçalarýn Çýkarýlabilir Disk Olarak Kullanýmý
..18
Dosyalarýn Yüklenmesi
.............................
18
USB Kablo Baðlantýsýnýn Çýkarýlmasý
.........
19
Media Studio'nun Kullanýmý
...................
20
Müzik Dosyalarýnýn Indirilmesi
...................
20
Þarký Listesinin Gönderilmesi
....................
22
Sesçalarýn Biçimlendirilmesi
.....................
24
Ses CD'sinden Þarký Almak
......................
25
Bir Klasör Oluþturmak
..............................
26
Klasörlerin/Dosyalarýn Silinmesi
.................
27
Media Studio Hakkýnda Yardým
.................
28
Multimedia Studio'nun Kurulumu
...........
29
Yazýlýmýn Kurulumu
.................................
29
Multimedia Studio'nun Kullanýmý
...........
31
Görüntülerin Düzenlenmesi
......................
31
Görüntülerin Gönderilmesi
........................
32
Video'larýn Gönderilmesi
..........................
34
Video Yakalama
......................................
36
Multimedia Studio Hakkýnda Yardým
...........
39
I
Bölüm 3
Ses Çalarýn Kullanýmý
Müzik Çalma
.........................................
40
Müziði Duraklatma
...................................
40
Ses Seviyesi Ayarý
...................................
40
Kilit Özelliði
............................................
41
Döngü Tekrarý
........................................
41
Baþlama Noktasý
.....................................
41
Bitme Noktasý
.........................................
41
Müzik/Ses Dosyalarýnýn Aranmasý
.........
42
Çalma Sýrasýnda Belirli Bir Bölüm için Arama
...42
Çalma Sýrasýnda Þarkýnýn Deðiþtirilmesi
......
42
Durdurulduðunda Þarký Deðiþtirme
.............
42
Müzik Modunda Temel Fonksiyon Ayarlarý.
..43
Favorilere Ekleme
...................................
43
EQ
.......................................................
43
SRS
.....................................................
44
Çalma Modu
..........................................
45
Dosya Bilgisi.
..........................................
45
MENÜ Seçenekleri
.................................
46
FM Radyo Dinleme
................................
47
FM Radyo Moduna Geçilmesi
...................
47
Bir Frekans Ýçin Arama
.............................
47
FM Modunda Temel Fonksiyon Ayarlarý
......
48
Mono / Stereo
........................................
48
Ön Ayar Modu
........................................
48
Ön Ayarýn Düzenlenmesi
..........................
49
Otomatik Ön Ayar
....................................
49
Ses Kaydý
...............................................
50
FM Radyo Kaydý
....................................
51
MP3 Kaydý
.............................................
52
Navigasyon Modunda Temel Fonksiyon Ayarlarý
..54
Baþa Git
................................................
54
Favorilere Ekleme
...................................
55
Dosya Silme
...........................................
55
I
Bölüm 3
Ses Çalarýn Kullanýmý
Metin Ýzleme
..........................................
56
Metin Modunda Temel Fonksiyon Ayarlarý
.......
57
Ýþaretleme
.............................................
57
Sayfaya Git
............................................
58
Sayfa Kaydýrma Tipi
...............................
59
Otomatik Kaydýrma
.................................
59
Görüntü Dosyalarýnýn Ýzlenmesi
.............
60
Video Dosyalarýnýn Ýzlenmesi
.................
61
USB Sunucu Kullanýmý
..........................
62
Harici Bir Cihazýn Baðlanmasý
..................
62
Harici Cihazdan Ses Çalara Dosya
Aktarýmý
.................................................
63
YH-J70 USB Sunucu Uyumu
....................
64
Oyun Oynamak
.......................................
66
Clear Screen
..........................................
66
Othello
..................................................
67
Omok
....................................................
68
Tetris
....................................................
69
Chips
....................................................
70
Geliþmiþ Fonksiyonlarýn Ayarý
................
71
Ekran Ayarlarý
.........................................
72
Kaydýrma Hýzý
........................................
72
Ekran Iþýðý
.............................................
72
LCD Kapanma Süresi
..............................
73
Metin Ayarý
............................................
73
Ses Efektlerinin Ayarlanmasý
.................
74
WOW Seviyesi
........................................
74
WOW Optimum
.......................................
74
Otomatik EQ
...........................................
75
Kademeli Açýlma
.....................................
75
Kullanýcý EQ Ayarý
...................................
76
Týklama
.................................................
76
Zaman/Planlama Ayarlarý
......................
77
Not
.......................................................
77
Takvim
..................................................
78
Uyku
.....................................................
79
Tarih/Saat
..............................................
79
FM Radyo Ayarlarý
................................
80
FM Bölgesi
.............................................
80
FM Arama Seviyesi
.................................
80
Kayýt Ayarlarý
..........................................
81
Veri Yolu Hýzý
..........................................
81
Otomatik Senkronizasyon
..........................
81
Sistem Ayarlarý
.......................................
82
Diller
......................................................
82
Dosya Dili
..............................................
82
Çalma Hýzý
.............................................
83
Kaldýðý Yerden Devam
.............................
83
PC Baðlantý Modu
...................................
.83
Varsayýlan Ayar
.......................................
84
Hakkýnda
................................................
84
I
Bölüm 4 Ýlâve Özellikler
MENÜ Tablosu
.....................................
85
I
Bölüm 5
Müþteri Desteði
Sorun Giderme
.....................................
86
Teknik Özellikler
...................................
88
TR
Ýçindekiler
Ýçindekiler
Sample
This manual is suitable for devices