Samsung YH-J70SB user manual download (Page 29 of 45)

Languages: Turkish
Pages:45
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 29 of 45
57
Metin Modunda Temel Fonksiyon Ayarlarý
TR
Bir Metnin Ýzlenmesi
56
Bookmark
Go to page
Page Scroll Type
Auto Scroll
TOOL
Add
Move
1
Okunacak metni izlerken TOOL tuþuna basýn.
Metin Araç Ekraný görüntülenir.
2
[Bookmark]'a gidin ve SELECT tuþuna basýn.
3
[Add] veya [Move]'a gittikten sonra SELECT tuþuna basýn.
Add (Ekle) : Geçerli sayfada iþaret oluþtuýrulur.
Move (Git): Metin dosyasýndaki bir iþarete gidin.
I
Ýþaretleme
- Bir dosya içinde sadece 1 iþaret veya bir dizin içinde 5 iþaret oluþturabilirsiiz.
- 500KB veya üzerindeki metin dosyalarý okunamaz.
Door.txt
Identity.txt
The Little Prince.txt
TEXT
The Little Prince
0011
/0102
Once when I was six
years old I saw a mag-
nificent picture in a
book, called True
Stories from Nature,
about the primeval for
1
Menüye gitmek için MENU tuþuna basýn ve Text'i (Metin) seçin.
Navigasyon ekraný görünür.
2
Okumak istediðiniz metne gidin ve ardýndan SELECT tuþuna basýn.
Seçilen metin dosyasý görüntülenecektir.
-
,
: Ses Seviyesi Kontrolü
-
,
: Önceki/Sonraki sayfaya gitmek için.
- Metin dosyasý seçimi: Müzik çalma esnasýnda SELECT tuþuna basýn ve basýlý tutun.
istenilen metin dosyasýna gidin ve
ardýndan SELECT tuþuna
basýn.
04
I
Text
Metin Izleyici sayesinde PC'de oluþturulmuþ metin dosyalarýný okuyabilirsiniz.
Metin Izleyicide görüntülenebilmesi için metin dosyalarýnýn .txt uzantýsýnda olmalýdýr.
Müzik dinlerken izlemek üzere bir metin dosyasý seçebilirsiniz.
Not
Not
SELECT tuþunu kullanarak istediðiniz yere gidebilir ve seçim yapabilirsiniz.
Önceki ekrana gitmek için
tuþuna basýn.
Sample
This manual is suitable for devices