Samsung YH-J70SB user manual download (Page 27 of 45)

Languages: Turkish
Pages:45
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 27 of 45
53
Navigasyon'da Temel Fonksiyon Ayarlarý
TR
MP3'lerin Kaydý
52
1
Harici ses kaynaðýndaki Ses ÇIKIÞ
(veya Line ÇIKIÞ) terminalini sesçalarýn
üzerindeki Line GÝRÝÞ terminaline
Line kablosu aracýlýðý ile baðlayýn.
Kaydedilecek müziði çalmak için harici
cihazdaki "Play" (Çalma) tuþuna basýn.
2
REC tuþuna basýn ve basýlý tutun.
Kayýt ekraný görünür.
3
REC tuþuna basýn.
Kayýt iþlemi baþlar.
4
REC tuþuna tekrar basýn.
Kayýt durur ve dosya oluþturulur.
Dosyalar kaydedilir ve L001.mp3, L002.mp3, ... þeklinde isimlendirilir.
MP3 dosyalarý [Navigation]
[File Search]
[RECORDED]
[LINE] bölümüne eklenir.
Bir kayýt klasörüne 999 dosya kaydedilebilir.
Kaydedilen dosyayý çalmak için
√»
tuþuna basýn.
- Kayýt iþlemi esnasýnda "Line" kablosunu yerinden çýkartmayýnýz.
- Eðer piller yeterli bir þekilde þarj edilmediyse cihazýnýz dosyayý tam olarak kaydedemez.
- Harici ses kaynaðýnýn ses ayarýný uygun bir seviyeye ayarlayýn ve onu kaydedin.
Eðer ses seviyesi çok yüksek olursa ses kalitesi düþebilir.
-REC:Start
-TOOL:Exit
L001.mp3
File Search
Music Library
Playlist
Navigation
MUSIC
PHOTO
RECORDED
TEXT
VIDEO
POP
File Search
Sexy boms.mp3
blue.mp3
Ill be there for you.mp3
San eye.mp3
Only for you.mp3
Happy.mp3
MUSIC
1
Navigasyon moduna gitmek için SELECT tuþuna basýn veya MENU tuþuna
basarak menü bölümüne gidin ve ardýndan "Navigation"ý seçin.
Dosya Arama : MUSIC, PHOTO, TEXT veya VIDEO klasörlerinde dosya arayabilirsiniz.
Müzik Kitaplýðý : Sanatçý, Albüm, Müzik Tipi ve Parça bilgileri ile bir müzik dosyasý arayabilirsiniz.
Þarký Listesi : Sesçalarda "Favorite" (Favori) olarak tanýmlanmýþ veya Media Studio
üzerinden aktarýlmýþ bir PC Þarký Listesi için arama yapabilirsiniz.
2
Çalmak istediðiniz dosya veya klasörü seçin.
: Üst seviyedeki bir klasöre gitmek için.
: Alt seviyedeki bir klasöre gitmek için.
● ▲
,
: Ayný dizinde yer alan bir dosya veya klasöre gitmek için.
SELECT : Aþaðýda bulunan sonraki klasöre gitmek için.
3
SELECT tuþuna basýn.
Seçilen dosya çalýnacaktýr.
Notlar
SELECT tuþunu kullanarak istediðiniz yere gidebilir ve seçim yapabilirsiniz.
Önceki ekrana gitmek için
tuþuna basýn.
Sample
This manual is suitable for devices