Samsung YH-J70SB user manual download (Page 25 of 45)

Languages: Turkish
Pages:45
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 25 of 45
49
FM Modunda Temel Fonksiyon Ayarlarý
TR
FM Modunda Temel Fonksiyon Ayarlarý
48
1
FM modunda iken TOOL tuþuna basýn.
FM Araç ekraný görünür.
2
[Edit Preset]'e gidin ve SELECT tuþuna basýn.
3
[Save] veya [Delete]'e gittikten sonra SELECT tuþuna
basýn.
Save (Kaydet): Ýstediðiniz ön ayarlý istasyon numarasýný
SELECT tuþu ile seçin. Seçilen frekans kaydedilecektir.
Delete (Sil): Silmek istediðiniz kayýtlý bir ön ayar numarasýný
seçin. Seçilen ön ayarlý istasyon numarasý silinecektir.
I
Ön Ayarý Düzenleme
1
FM modunda iken TOOL tuþuna basýn.
FM Araç ekraný görünür.
2
[Auto Preset]'e gidin ve SELECT tuþuna basýn.
Frekanslar 30'a kadar otomatik olarak kaydedilir.
I
Otomatik Ön Ayar
Mono/Stereo
TOOL
Preset Mode
Edit Preset
Auto Preset
Delete
Save
Mono/Stereo
TOOL
Preset Mode
Edit Preset
Auto Preset
Preset Memory
CH 01: 87.75
CH 02: 91.90
CH 03: 95.90
CH 04: 103.50
CH 05: 107.70
1
FM modunda iken TOOL tuþuna basýn.
FM Araç ekraný görünür.
2
[Mono/Stereo]'ya gidin ve SELECT tuþuna basýn.
3
Ýstediðiniz FM Yayýn moduna gittikten sonra SELECT
tuþuna basýn.
Mono/Stereo
TOOL
Preset Mode
Edit Preset
Auto Preset
Stereo
Mono
I
Mono / Stereo
SELECT tuþunu kullanarak istediðiniz yere gidebilir ve seçim yapabilirsiniz.
Önceki ekrana gitmek için
tuþuna basýn.
- FM yayýnýnýn zayýf olduðu bölgelerde otomatik olarak Mono seçilir.
1
FM modunda iken TOOL tuþuna basýn.
FM Araç ekraný görünür.
2
[Preset Mode]'a gidin ve SELECT tuþuna basýn.
3
"On/Off"a gittikten sonra SELECT tuþuna basýn.
On (Açýk): Ön Ayar modu seçilidir. Kayýtlý istasyonlarý
aramak için
,
tuþlarýný kullanýn.
Off (Kapalý): FM yayýn modu seçilidir.
I
Ön Ayar Modu
Mono/Stereo
TOOL
Preset Mode
Edit Preset
Auto Preset
Off
On
Not
Ýstediðiniz FM frekanslarýný manuel olarak ayarlayabilirsiniz.
30 kadar istasyonu kaydedebilirsiniz.
Sample
This manual is suitable for devices