Samsung YH-J70SB user manual download (Page 23 of 45)

Languages: Turkish
Pages:45
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 23 of 45
45
Müzik Modunda Temel Fonksiyon Ayarlarý
TR
Müzik Modunda Temel Fonksiyon Ayarlarý
44
1
Müzik modunda TOOL tuþuna basýn.
Müzik Araç ekraný görünür.
2
[Play Mode]'a gittikten sonra SELECT tuþuna basýn.
3
Ýstediðiniz Çalma moduna gittikten sonra SELECT
tuþuna basýn.
Normal : Tüm parçalary takip ettikleri syrada bir kez çalmak için.
Repeat: [Repeat] bölümünde SELECT tuþuna basýn.
- One : Tek bir parçayý tekrar ederek çalmak için.
- Folder : Geçerli kalsörü tekrar ederek çalmak için.
- All : Tüm dosyalarý tekrar ederek çalmak içi.n
Shuffle : [Shuffle] bölümünde SELECT tuþuna basýn.
- Folder : Klasördeki dosyalarý rastgele bir sýrada tekrar çalmak için.
- All : Tüm dosyalarý rastgele bir sýrada tekrar çalmak için.
I
Çalma Modu
1
Müzik çalarken veya durdurulduðunda
TOOL tuþuna basýn.
Müzik Araç ekraný görünür.
2
[File Info.]'ya gittikten sonra SELECT
tuþuna basýn.
O anda çalýnan veya duraklatýlan dosya
hakkýndaki bilgi görüntülenir.
I
Dosya Bilgisi
Blue
Baþlýk
Sanatçý
Albüm
Müzik Tipi
Dosya Boyutu
Sky
Best
Dance
7782656 bytes
Add to Favorites
TOOL
EQ
SRS
Play Mode
File Info.
Repeat
Shuffle
Normal
1
Müzik modunda TOOL tuþuna basýn.
Müzik Araç ekraný görünür.
2
[SRS]'ye gittikten sonra SELECT tuþuna basýn.
3
Ýstediðiniz SRS moduna gittikten sonra SELECT
tuþuna basýn.
Normal
SRS
TruBass
WOW
HD
SRS: 3D Stereo ses duyacaksýnýz.
TruBass: Bas yükseltme özelliði olup sese doluluk katar.
WOW: Bu özellik sayesinde SRS ve Trubass özelliklerini eþ zamanlý kullanabilirsiniz.
HD: Çok daha net bir ses ve yüksek tonlardan keyif alac
a
ksýnýz.
Add to Favorites
TOOL
EQ
SRS
Play Mode
File Info.
SRS
TruBass
WOW
HD
Normal
I
SRS
Notlar
-
SRS Labs, lnc. firmasýnýn ticari markasýdýr.
WOW teknolojisi SRS Labs, Inc. firmasýnýn lisansý altýndadýr.
- SRS ayarýnda ses yüksekliði artacaðýndan lütfen sesi uygun bir seviyeye ayarlayýnýz.
- Bu ünite 32KHz, 44.1KHz ya da 48KHz'lik örnekleme frekanslarýný destekler.
Sample
This manual is suitable for devices