Samsung YH-J70SB user manual download (Page 22 of 45)

Languages: Turkish
Pages:45
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 22 of 45
43
Müzik Modunda Temel Fonksiyon Ayarlarý
TR
Müzik/Ses Dosyalarýnýn Aranmasý
42
Hareket etmek ve seçim yapmak için SELECT tuþunu kullanýn.
Bir önceki ekrana gitmek için
tuþuna basýn.
1
Müzik modunda iken TOOL tuþuna basýn.
Müzik Araç Ekraný görüntülenir.
2
[EQ]'a gittikten sonra SELECT tuþuna basýn.
3
Ýstediðiniz ses efekti moduna gittikten sonra SELECT
tuþuna basýn.
Normal
Jazz
Classic
Pop
Rock
Bass Boost
Bass Cut
R&B
Club
Dance
House
High Boost
High Cut Loud
Ballad
Strings
Vintage
Vocal Boost
Bluesy
User EQ
Kullanýcý (User) EQ seçeneðini seçerseniz, istediðiniz ses efektini [Settings]
[Sound Effect]
[User EQ Set] üzerinden ayarlayabilirsiniz.
I
EQ
Add to Favorites
TOOL
EQ
SRS
Play Mode
File Info.
Add to Favorites
TOOL
EQ
SRS
Play Mode
File Info.
List 2
List 3
List 4
List 5
List 1
Jazz
Classic
Pop
Rock
Normal
Dinlemek istediðiniz bir bölümü aramak için çalma iþlemi sýrasýnda
tuþlarýna basýn.
,
Tuþu serbest býraktýðýnýzda çalma iþlemine normal olarak devam edilir.
I
Çalma Sýrasýnda Belirli Bir Bölüm için Arama
I
Çalma Sýrasýnda Þarkýnýn Deðiþtirilmesi
Durdurma/Duraklatma modunda
tuþlarýna basarak önceki/sonraki, þarkýya gidebilirsiniz.
,
I
Durdurulduðunda Þarký Deðiþtirme
Notlar
- VBR (Deðiþken Veri Yolu Hýzý) Dosyasý: Dosyada mevcut seslerin tiplerine göre (sesin perdesi gibi)
sýkýþtýrma oranýný sabit bir þekilde deðiþtirebilen bir dosya.
- Bir VBR dosyasý söz konusuysa, çalma baþladýktan sonraki 5 saniye içinde
tuþuna bassanýz
bile önceki þarkýyý çalamazsýnýz
- MP1 veya MP2 þeklinde yüklenmiþ ve dosya uzantýsý MP3'e çevrilmiþ dosyalar çalmayabilir.
Bir sonraki þarkýyý çalmak için çalma iþlemi sýrasýnda
tuþuna kýsa bir an basýn.
Bir önceki þarkýya gitmek ve onu çalmak için çalma iþlemine baþladýktan sonra 5
saniye içinde
tuþuna basýn. Çalma iþlemine baþladýktan 5 saniye sonra
tuþuna basýlýrsa çalan geçerli þarkýnýn baþlangýcýna dönülür.
1
Navigasyon modunda müzik dosyasýna gittikten sonra
TOOL tuþuna basýn.
Navigasyon Araç ekraný görünür.
2
[Add to Favorites]'a gittikten sonra SELECT tuþuna
basýn.
3
Kaydedilecek listeye gittikten sonra SELECT tuþuna basýn.
Seçilen dosya listeye eklenecektir.
10 Þarký Listesi seçilebilir.
Eklenen dosyalar [Navigation]
[Playlist]
[Favorites] bölümünde bulunabilir.
I
Favorilere Ekle
Sample
This manual is suitable for devices