Samsung YH-J70SB user manual download (Page 21 of 45)

Languages: Turkish
Pages:45
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 21 of 45
41
Kilit Özelliði
TR
Müzik Çalma
40
I
Baþlama Noktasý
I
Bitme Noktasý
Döngü Tekrarý
I
Müzik Çalma
I
Müziði Duraklatma
√»
tuþuna basýn ve basýlý tutun.
Çalma iþlemi otomatik olarak baþlar.
Çalma iþlemini duraklatmak için
√»
tuþuna basýn.
Duraklatma modunda iken çalma iþlemine kaldýðý yerden
√»
devam etmek için tekrar
tuþuna basýn.
Sesçalarýn tamamen þarj edilmiþ ve kulaklýklarýn da baðlý olduðundan emin olun.
Ses seviyesini ayarlamak için SELECT tuþunu yukarý veya aþaðý hareket ettirin.
Ses seviyesi 00 (MÝN) ile
60 (MAX) arasýnda ayarlanabilir.
I
Ses Seviyesi Ayarý
Kilitleme (Hold) modunda tüm tuþlar kullaným dýþý olacaktýr.
Ana Ünitenin Kilit Fonksiyonu
Ana ünitedeki
düðmesini etkinleþtirin.
Ana ünite üzerindeki tuþlar çalýþmaz. Sadece uzaktan kumanda üzerindeki tuþlarý giriþ yapmak
için kullanabilirsiniz.
KÝLÝT (HOLD) anahtarýný etkinleþtirdiðinizde ekranda "
" simgesi görünür.
Açma:
Cihazý açmak için
tuþuna basýn.
Kapatma:
Cihazý kapatmak için
tuþuna basýn ve basýlý tutun.
Müzik dosyalarý çalarken ayarlamak istediðiniz döngünün
baþlangýcýnda A
B tuþuna kýsa bir süre basýn.
A
ibaresi ekranda görüntülenir.
Döngünün bitiþ noktasýný ayarlamak için A
B
tuþuna
kýsa bir süre basýnýz.
A
B ibaresi ekranda görüntülenir.
Döngü tekrar tekrar çalar.
Döngüyü iptal etmek için A
B tuþuna kýsa bir süre basýn.
Sample
This manual is suitable for devices