Samsung YH-J70SB user manual download (Page 20 of 45)

Languages: Turkish
Pages:45
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 20 of 45
39
TR
Multimedia Studio'nun Kullanýmý
Multimedia Studio'nun Kullanýmý
38
I
Multimedia Studio Hakkýnda Yardým
Multimedia Studio'yu çalýþtýrýn ve ekranýn üstündeki Help (Yardým) tuþuna basýn.
Yardým ekraný görüntülenir.
5
Save As] penceresi üzerinden kaydedilecek dizini seçin ve ardýndan
[Save] tuþuna basýn.
Seçilen görüntü kaydedilecektir.
Notlar
- Video oynatým ve dönüþtürme kodekleri saðlanmamaktadýr. En yeni sürüme ait kodeklerin
kullanýlmasý tavsiye edilir.
- Ayrýntýlý bilgi için [Help] kýsmýna bakýn.
Sample
This manual is suitable for devices