Samsung YH-J70SB user manual download (Page 2 of 45)

Languages: Turkish
Pages:45
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 2 of 45
3
2
SRS WOW Surround Ses
3D çevresel ses (SRS) özelliði, sese hacim katmaktadýr.
Tetris, Omok ve Othello gibi oyunlarý oynamaktan keyif alacaksýnýz.
Dahili þarj edilebilir pil 25 saate kadar müzik çalabilir ve 5 saat 30
dakika boyunca da video dosyalarýný oynatabilir. (Firma ölçümlerine göre)
Oynatým Hýzýný Kontrol Etme Fonksiyonu
Müzik veya ses dosyalarýnýn oynatým hýzýný ayarlayabilirsiniz.
Yýðýn Bellek Aygýtý Desteði
Dahili sabit disk sürücüyü müzik kütüphanenizi saklamak için kullanabilirsiniz.
Buna ilaveten bu cihazý diðer veri dosyalarýný saklamak için PC'nize uygun harici
bir sürücü olarak da kullanabilirsiniz.
Görüntü ve Metin Gösterme Fonksiyonu
JPEG dosyalarýný ve TXT formatlý metinleri izleyebilirsiniz.
MP3, WMA, Audio ASF ve Ogg Dosyalarýný Çalma
Sesçalarýn desteklediði dosya tipleri, MP3, WMA, Audio ASF ve Ogg'tur.
USB Host Fonksiyonu Desteði
Dijital fotoðraf makineleri ve MP3 çalar gibi harici cihazlarý doðrudan üniteye baðlayabilir,
müzik, görüntü ve diðer veri dosyalarýný bir bilgisayar (PC) yardýmý olmaksýzýn kolayca
aktarabilirsiniz.
Video Oynatýmý
Ýndirilen Video dosyalarýný, Multimedia Studio yazýlýmýný kullanarak izleyebilirsiniz.
Doðrudan MP3 Kayýt
CD'den, kaset ve radyodan aldýðýnýz müziði, bilgisayara (PC) gerek duymaksýzýn
bir MP3 dosyasý hâline getirebilirsiniz.
USB 2.0 Yüksek Hýzlý Veri Aktarýmý
1.8-inç Renkli TFT LCD Ekran
Yüksek kalitedeki görüntü ve video dosyalarýnýn keyfine varabilirsiniz.
Çeþitli Oyun Desteði
Dahili Þarj Edilebilir Li-Ýon Pil
Yükseltilebilir Yazýlým
Mevcut olduðunda cihazýnýzdaki programlarý yükseltebilmeniz mümkündür.
Yazýlým yükseltmeleri için lütfen www.samsungusa.com sayfasýna bakýnýz.
Özellikler
Özellikler
TR
Sample
This manual is suitable for devices