Samsung YH-J70SB user manual download (Page 18 of 45)

Languages: Turkish
Pages:45
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 18 of 45
35
Multimedia Studio'nun Kullanýmý
TR
Multimedia Studio'nun Kullanýmý
34
5
Klasör seçim ekraný üzerinden kaydedilecek klasörü seçin. Ardýndan
[OK] tuþun basýn.
6
Dönüþtürme ekraný göründüðünde [Convert] tuþuna basýn.
Dönüþtürülen dosya svi formatýnda aktarýlacaktýr.
Aktarýlan video dosyasý [Photo/Video]
[Video] üzerinden izlenebilir.
- Aygýta kaydedilen video dosyalarý [File]
[Delete videos from device] takip edilerek silinebilir.
- Ayrýntýlý bilgi için [Help] kýsmýna bakýn.
I
Video'larýn Gönderilmesi
1
Sesçalarý PC'ye baðlayýn.
2
Sesçalara gönderilecek videolarý seçin.
3
Multimedia Studio'nun üst kýsmýndaki [File]
[Export videos to device]'ý seçin.
4
[Select device] (Aygýt Seç) ekranýndan PC'ye baðlý aygýtý seçin.
Ardýndan [OK] tuþuna basýn.
Görüntü ve video dosyalarýný Multimedia Studio üzerinden aktarmadan önce PC baðlantý modunu seçin.
MENU tuþuna basýn vemenü üzerinden [Settings]
[PC Connect Mode]
[Removable Disk]'i seçin.
Notlar
Bir video dosyasýnýn dönüþtürülmesi ve aktarýmý için, aþaðýdakileri kontrol edin:
1. Bilgisayarýnýzda Direct X 9.0 veya üstü bir versiyonun kurulu olup olmadýðýný.
2. Bilgisayarýnýzda Windows Media Player 9.0 veya üstü bir versiyonun kurulu olup olmadýðýný.
3. Bilgisayarýnýzda Unified Codec Pack'in kurulu olup olmadýðýný.
Sample
This manual is suitable for devices