Samsung YH-J70SB user manual download (Page 17 of 45)

Languages: Turkish
Pages:45
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 17 of 45
33
Multimedia Studio'nun Kullanýmý
TR
Multimedia Studio'nun Kullanýmý
32
6
Görüntünün ölçüsünü ve yolunu [Resize images] penceresi üzerinden ayarlayýn.
Ardýndan [OK] tuþuna basýn.
Görüntü seçilen aygýta gönderilecektir.
Aktarýlan resim [Photo/Video]
[Photo] üzerinden izlenebilir.
Resmin cihaz üzerinden izlenebilmesi için en ideal ölçü 160 x 128'dir. Eðer resim
sesçalarda düzgün þekilde görüntülenmiyorsa lütfen ölçüyü ayarlayýn.
I
Görüntülerin Gönderilmesi
1
Sesçalarý PC'ye baðlayýn.
2
Sesçalara gönderilecek görüntüleri seçin.
3
Multimedia Studio menüsünün üstündeki [File]
[Export images to device]'ý seçin.
4
[
Select device] (Aygýt Seç) ekranýndan PC'ye baðlý aygýtý seçin.
Ardýndan [OK] tuþuna basýn.
5
Klasör seçim ekraný üzerinden kaydedilecek klasörü seçin. Ardýndan
[OK] tuþun basýn.
Notlar
- Yol, çevrilen resimlerin PC üzerinde kaydedileceði klasörü veya konumu ifade eder.
- Sesçalara kaydedilen resim dosyalarý
[File]
[Delete images from device]
sýrasý takip edilerek silinebilir.
- Ayrýntýlý bilgi için [Help] kýsmýna bakýn.
Görüntü ve video dosyalarýný Multimedia Studio üzerinden aktarmadan önce PC baðlantý modunu seçin.
MENU tuþuna basýn ve
menü üzerinden [Settings]
[PC Connect Mode]
[Removable Disk]'i seçin.
Sample
This manual is suitable for devices