Samsung YH-J70SB user manual download (Page 16 of 45)

Languages: Turkish
Pages:45
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 16 of 45
31
Multimedia Studio'nun Kullanýmý
TR
Multimedia Studio'nun Kurulumu
30
Masaüstünden Multimedia Studio'yu çalýþtýrýn.
3
Kurulumu tamamlamak için pencerede verilen talimatý takip edin.
I
Görüntülerin Düzenlenmesi
1
2
3
[Edit Img] tuþuna basýn.
[Picture editor] penceresinden duvar kaðýdý görüntüleri ve katmanlarýn düzenlenmesi mini
resimlerin girilmesi, çerçeve oluþturma ve benzeri düzenleme iþlevlerini gerçekleþtirebilirsiniz.
- Ayrýntýlý bilgi için [Help] kýsmýna bakýn.
Not
Multimedia Studio'nun sol üst tarafýndaki
dizin penceresinden düzenlenecek resimlerin
bulunduðu klasörü seçin.
Kaydedilen dosyalar sað taraftaki dosya listeleme
penceresinde görüntülenecektir.
Düzenlenecek görüntüyü seçin.
Seçilen görüntü [Preview image] penceresinde
görüntülenecektir.
Sample
This manual is suitable for devices