Samsung YH-J70SB user manual download (Page 15 of 45)

Languages: Turkish
Pages:45
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 15 of 45
29
Multimedia Studio'nun Kurulumu
TR
Media Studio'nun Kullanýmý
28
Multimedia Studio, görüntü düzenleme, video oynatým, format dönüþtürme ve çoklu ortam albüm
oluþturma için kullanýlan bir programdýr.
I
Yazýlýmýn Kurulumu
1
Kurulum CD'sini, CD-ROM sürücüsüne takýn.
[Install Multimedia Studio] ibaresini seçin.
2
Dili seçin.
I
Media Studio Hakkýnda Yardým
Media Studio'yu baþlattýktan sonra F1 tuþuna basýn.
Yardým ekraný görüntülenir.
Ekranýn üstündeki [Help] ibaresine týklayýn.
[Help]'e týklayýn. Yardým penceresi görüntülenir.
Devam ediyor
...
Notlar
- Müzik tanýma teknolojisi ve ilgili veriler "Gracenote and Gracenote CDDB® Music Recognition
ServiceSM" tarafýndan saðlanmaktadýr.
- Gradenote ve CDDB Gracenote'un ticari markasýdýr.
Gracenote logosu ve sembolü, "Gracenote CDDB" logosu ve "Powered by Gracenote CDDB"
logosu Gracenote'un ticari markalarýdýr.
"Music Recognition Service" ve "MRS" Gracenote'un kayýtlý servis markalarýdýr.
Sample
This manual is suitable for devices