Samsung YH-J70SB user manual download (Page 14 of 45)

Languages: Turkish
Pages:45
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 14 of 45
27
Media Studio'nun Kullanýmý
TR
Media Studio'nun Kullanýmý
26
1
Sesçalarý PC'ye baðlayýn.
2
3
I
Bir Klasör Oluþturmak
1
Sesçalarý PC'ye baðlayýn.
2
I
Klasör/Dosya Silinmesi
Not
Not
Aygýt baðlantý penceresinin alt tarafýndaki [Create Folder]
tuþuna basýn.
Giriþ yapma ekraný görüntülendiðinde buraya yeni klasörün ismini yazýn.
Yeni bir klasör oluþturulacaktýr.
Eðer yeni bir klasör açar ve ardýndan bir dosya aktarýrsanýz, bu dosya yeni
oluþturulan klasöre aktarýlacaktýr.
- Ayrýntýlý bilgi için [Help] kýsmýna bakýn.
- Ayrýntýlý bilgi için [Help] kýsmýna bakýn.
Aygýt baðlantý penceresi üzerinden gerekli dosya veya klasörleri seçtikten sonra
baðlantý penceresinin alt kýsmýnda bulunan [Delete]
tuþuna basýn.
Seçilen klasör veya dosya silinecektir.
Sample
This manual is suitable for devices