Samsung YH-J70SB user manual download (Page 13 of 45)

Languages: Turkish
Pages:45
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 13 of 45
25
Media Studio'nun Kullanýmý
TR
Media Studio'nun Kullanýmý
24
1
2
3
I
Ses CD'sinden Þarký Almak
- Ayrýntýlý bilgi için [Help] kýsmýna bakýn.
1
Sesçalarý PC'ye baðlayýn.
2
3
I
Sesçalarýn Biçimlendirilmesi
- Ayrýntýlý bilgi için [Help] kýsmýna bakýn.
- Eðer sesçalar PC'de formatlanmýþ ise, lütfen Media Studio'yu kullanarak tekrar formatlayýn.
Formatý deðiþtir
Yolu kaydet
Not
Notlar
Biçimlendirme iþlemi, yeni dosya saklanmasý MP3 çalardaki tüm dosyalarý silerek olabilecek
en büyük alaný saðlar. Ýstenmeyen dosyalarý bir seferde silerek sizi uðraþmaktan kurtarýr.
Ekranýn üst kýsmýndaki [Device]
[Format]'a basýn.
Biçimlendirme (Format) ekraný göründüðünde [Start] tuþuna basýn.
Sesçalarýn belleði biçimlendirilir ve cihazda mevcut tüm dosyalar silinir.
Alýnacak þarkýlarýn bulunduðu CD'yi PC'nizin CD-ROM sürücüsüne yerleþtirin.
Ekranýn altýndaki [Search Audio CD]
(Ses CD'sini Araþtýr) tuþuna basýn.
CD'de yer alan þarkýlar görüntülenir.
Alýnacak þarkýlarý seçin ve [Rip a CD]
tuþuna basýn.
Seçilen dosya MP3 dosyasýna dönüþtürülür.
Ayarlarý deðiþtirmek için ekranýn üstündeki [Tools]
[Audio Source Format
Conversion Settings] (Ses Kaynaðý Format Dönüþtürme Ayarlarý) bölümüne gidin.
Sample
This manual is suitable for devices