Samsung YH-J70SB user manual download (Page 12 of 45)

Languages: Turkish
Pages:45
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 12 of 45
23
Media Studio'nun Kullanýmý
TR
Media Studio'nun Kullanýmý
22
I
Þarký Listesinin Gönderilmesi
1
Sesçalarý PC'ye baðlayýn.
2
Ekran
ý
n üst kýsmýndaki [File]
[Add Playlist]'e basýn.
Giriþ ekraný belirdiðinde, Þarký Listesinin (Playlist) adýný girin.
3
Aktarmak istediðiniz dosyalarýn olduðu klasörü seçmek için
[Library] penceresini kullanýn.
Klasörün içindeki müzik dosyalarý, ekranýn ortasýnda belirecektir.
4
Oluþturduðunuz þarký listesine dosya
taþýmak için sürükle-býrak yöntemini
kullanýn.
5
Þarký Listesini seçtikten sonra, Þarký
Listesi.penceresindeki .[Transmit]
Þarký Listesindeki dosyalar, sesçalara
aktarýlýr.
Sesçalarý PC'den ayýrýn ve sesçalardaki
MENU tuþuna basýn.
Ardýndan [Navigation]
[Playlist]
[PC Playlist] seçimi yaparak aktarýlan
þarký listesini görebilirsiniz.
Notlar
- Þarký Listesi penceresindeki [Add]
tuþuna basýldýðýnda yeni bir Þark Listesi oluþturulur.
Seçilen Þarký Listesini silmek için [Delete]
tuþuna basýn.
- Ayrýntýlý bilgi için [Help] kýsmýna bakýn.
tuþuna basýn.
Sample
This manual is suitable for devices