Samsung YH-J70SB user manual download (Page 11 of 45)

Languages: Turkish
Pages:45
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 11 of 45
21
Media Studio'nun Kullanýmý
TR
Media Studio'nun Kullanýmý
20
Media Studio, müzik dosyalarýný sesçalara indirmenizi ve onlarý PC'nizde çalabilmenizi
saðlayan bir programdýr.
Masaüstünde bulunan Media Studio ikonuna týklayýn.
Library
Penceresi
Cihaz Baðlantý
Penceresi
I
Müzik Dosyalarýnýn Ýndirilmesi
1
Sesçalarý PC'ye baðlayýn.
2
Aktarmak istediðiniz dosyalarýn bulunduðu klasörü [Library] penceresi üzerinden seçin.
Klasörün içindeki müzik dosyalarý, ekranýn ortasýnda belirecektir.
3
Seçilen dosyalar, sesçalara aktarýlacaktýr.
Eðer dosyalar çýkartýlabilir disk kullanýlarak indiriliyorsa Media Studio üzerinden
[Device]
[Reconstruct Library] seçimi yapýn.
Müzik dosyalarý Sanatçý, Albüm, Müzik Tipi ve Parça Klasörleri olarak etiket
bilgisine otomatik olarak sýnýflandýrýlýr. Sanatçý, Albüm, Müzik Tipi ve Parça
Klasörlerine [Settings]
[Navigation]
[Music Library] üzerinden ulaþabilirsiniz.
- Ayrýntýlý bilgi için [Help] kýsmýna bakýn.
Notlar
Ekranýn sað tarafýnda, cihaz baðlantý penceresi belirecektir.
Cihaz baðlantý penceresi otomatik olarak ortaya çýkmazsa, ekranýn üst kýsmýndaki
[Show device Window]'u seçin.
[Device
]
Müzik dosyalarý belirdiðinde, aktarmak istediðiniz dosyalarý seçin ve ardýndan
[Transfer]
tuþuna basýn.
-
ID3 Etiketi Nedir ?
Bu, ilgili dosya hakkýnda bilgiler içeren ve MP3'e iliþtirilen bir ektir. ID3 Etiketi; baþlýk, sanatçý,
albüm, yýl, müzik tipi ve yorumlar gibi bilgi alanlarý içerir.
Sample
This manual is suitable for devices