Samsung YH-J70SB user manual download (Page 10 of 45)

Languages: Turkish
Pages:45
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 10 of 45
19
Sesçalarýn Çýkarýlabilir Disk Olarak Kullanýmý
TR
Sesçalarýn Çýkarýlabilir Disk Olarak Kullanýmý
18
Çýkartýlabilir disk olarak kullanmadan önce PC Baðlantý modunu seçmelisiniz.
MENU tuþuna basýn ve menü üzerinde [Settings]
[PC Connect Mode]
[Removable Disk] seçimi yapýn.
I
Dosyalarýn Yüklenmesi
1
Sesçalarý PC'ye baðlayýn.
2
Baþlatma düðmesine sað týklama yapýn. Ardýndan PC üzerinde Windows Gezginini
açmak için "Explore"u seçin.
Windows Gezgininde [Removable Disk] (Çýkartýlabilir Disk) görüntülenir.
3
Kaydetmek istediðiniz dosyayý seçin ve istediðiniz klasöre sürükleyip býrakýn
Müzik dosyalarýný MUSIC klasörüne, metin dosyalarýný TEXT klasörüne, resim dosyalarýný
PHOTO klasörüne, svi dosyalarýný VIDEO klasörüne, veri dosyalarýný DATA klasörüne aktarýn.
- DATA klasörü ses çalarda gösterilmez.
Sesçalar sadece .svi uzantýsýna sahip video dosyalarýný oynatabilir. Diðer formattaki video dosyalarýný
izlemek için Multimedia Studio'yu kullanarak çevirin. Ardýndan çevrilen dosyalarý sesçalara aktarýn.
I
USB Kablo Baðlantýsýnýn Çýkarýlmasý
1
2
Uyarý
Uyarý
- Dosya indirilirken/yüklenirken USB kablosunun çýkartýlmasý sesçalarýn bozulmasýna yol açabilir.
-
Windows Explorer ekranýnda görüntülenen müzik dosyalarý sýrasý aygýtýnýzýn çalma sýrasýndan farklý olabilir.
Dosya aktarýmý bittikten sonra USB kabloyu, aþaðýda belirtilen yolla çýkarýn:
Ekranýn sað altýndaki görev çubuðunda
yer alan yeþil ok üzerine çift týklayýn.
USB aygýtýný seçin ve [Stop] tuþuna týklayýn. [Stop a Hardware Device]
ekraný göründüðünde, [OK] tuþuna basýn ve USB kablosunu çýkartýn.
- USB kablosu uygun þekilde çýkartýlmazsa, aygýttaki dosyalar zarar görebilir ve bir daha
çalmayabilir.
Sample
This manual is suitable for devices