Samsung YH-J70SB user manual download (Page 40 of 45)

Languages: Arabic
Pages:45
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 40 of 45
{u«°j «∞uÆX/§bˉ «_´LU‰
79
78
{u«°j «∞uÆX/§bˉ «_´LU‰
AR
1.
«ß∑ªb “¸
,
∞C∂j ËÆX «∞MuÂ.
¥LJs {∂j ËÆX «∞Mu ´Kv
ffO
(«ù¥IU·), 01
~
021 œÆOIW. ßu· ¥∑uÆn
«∞LAG
Ò
q ¬∞OU °Fb «∞uÆX «∞cÍ ¢C∂Dt.
´Mb±U ¥C∂j ËÆX «∞Mu ´Kv
ffO
(«ù¥IU·), ô ¢FLq «∞u™OHW.
2.
°Fb ≈ØLU‰ «∞C∂j, «≤∑Iq «∞v
KO
(«∞Lu«≠o) Ë°Fb –∞p «{Gj ´Kv
“¸
TCELES
(«ôî∑OU¸).
I
«∞MuÂ
¥LJMp {∂j «∞∑U¸¥a Ë«∞uÆX «∞∫U∞w.
1.
«ß∑ªb “¸
TCELES
(«ôî∑OU¸) ∞ö≤∑IU‰ «∞v «∞ªDu… «∞∑U∞OW, Ë°Fb –∞p «î∑d «∞ºMW, «∞ANd
Ë«∞Ou °Uß∑ªb«Â “¸
,
.
2.
«{Gj ´Kv “¸
°Fb «ô≤∑IU‰ «∞v
emiT
(«∞uÆX).
3.
«ß∑ªb “¸
,
∞C∂j «∞uÆX «∞∫U∞w Ë°Fb –∞p «{Gj ´Kv “¸
TCELES
(«ôî∑OU¸).
4.
°Fb ≈ØLU‰ «∞C∂j, «≤∑Iq «∞v
KO
(«∞Lu«≠o) Ë°Fb –∞p «{Gj ´Kv “¸
TCELES
(«ôî∑OU¸).
I
«∞∑U¸¥a/«∞uÆX
Sleep Time
OK
Cancel
30 Min
Date/Time
2005
07 FRI
1 (JAN)
01:17 AM
OK
Cancel
Year
Day
Month
Time
1.
«{Gj ´Kv “¸
LOOT
(«_œ«…) ≠w ®U®W «∞∑Iu¥r.
«∞Ou : «≤∑Iq °U∞OuÂ.
«∞ANd : «≤∑Iq °U∞ANd.
«∞ºMW : «≤∑Iq °U∞ºMW.
2.
«≤∑Iq «∞v «∞Ou «∞cÍ ¢d¥b ≠∫Bt.
,
:
«≤∑Iq «∞v √´Kv Ë√ßHq.
,
:
«≤∑Iq «∞v ¥ºU¸ Ë¥LOs.
3.
«{Gj ´Kv “¸
TCELES
(«ôî∑OU¸) °Fb «∞H∫h.
¥∑r ´d÷ «∞AU®W «∞ºU°IW.
3.
«{Gj ´Kv “¸
LOOT
(«_œ«…).
{∂j ∞u•W «∞LHU¢O` : ¥LJMp ¢GOOd ∞u•W «∞LHU¢O`.
¥LJMp «î∑OU¸ Øu¸Í
´bœÍ
«≤πKOeÍ Ø∂Od
«≤πKOeÍ ÅGOd
•dË· îUÅW.
«ùîö¡ : «•c· Øq «∞LcØd….
4.
°Fb ≈ØLU‰ «ùœîU‰, «≤∑Iq «∞v
KO
(«∞Lu«≠o) Ë«{Gj ´Kv
“¸
TCELES
(«ôî∑OU¸).
»
≠∏
È ¡ˆøÚ
OK
Keypad Set
Clear
Tool
123
ABC
abc
!~^
Calendar
4
2005
3
10
17
24
4
11
18
25
5
12
19
26
6
13
20
27
7
14
21
28
1
8
15
22
29
2
9
16
23
30
I
«∞∑Iu¥r
±
ö
E
W
-
«≤∑Iq «∞v «∞LcØd… ∞K∫c· ≠w ®U®W «î∑OU¸ §bˉ «∞LcØd…
Ë«{Gj ´Kv “¸
LOOT.
Ë°Fb –∞p «{Gj ´Kv
]eteleD[
(«∞∫c·) ∞∫c· «∞LcØd….
PM
Folder
NORMAL
MP3
NOR
05:38
192kbps
003/007
35
JOY.mp3
OO
:00:40
Sample
This manual is suitable for devices