Samsung YH-J70SB user manual download (Page 39 of 45)

Languages: Arabic
Pages:45
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 39 of 45
{u«°j «∞uÆX/§bˉ «_´LU‰
77
76
{u«°j ¢Q£Od «∞Bu‹
AR
1.
«î∑d
]omeM weN[
(«∞LcØd… «∞πb¥b…) ´Mb±U ¥∑r ´d÷ ®U®W «∞LcØd….
2.
√œîq «∞L∫∑u¥U‹ «∞LDKu°W.
≈§d«¡«‹ «ùœîU‰.
«≤∑Iq «∞v «∞LH∑UÕ «∞LDKu» °Uß∑ªb«Â √“¸«¸
,
,
,
Ë«{Gj ´Kv “¸
TCELES
(«ôî∑OU¸). «{Gj ´Kv “¸
TCELES
(«ôî∑OU¸) ±d¢Os ùœîU‰ «∞∫d· «∞∏U≤w ∞KLH∑UÕ.
±∏ö) ùœîU‰
"EVOM"
«≤∑Iq «∞v «∞LH∑UÕ «∞LMUßV Ë«{Gj ´Kv “¸
TCELES
(«ôî∑OU¸).
(±d…)
(3 ±d«‹)
(3 ±d«‹)
(±d¢Os)
«î∑d
∞∫c· «∞∫d·, Ë«î∑d
ùœîU‰ «∞LJUÊ «∞HU¸⁄.
I
«∞LcØd…
«{Gj ´Kv “¸
UNEM
(«∞IUzLW) ∞ö≤∑IU‰ «∞v «∞IUzLW, Ë°Fb –∞p «î∑d
]sgnitteS[
(«∞Cu«°j)
]eludehcS/emiT[
(«∞uÆX/§bˉ «_´LU‰).
Memo
OK
Cancel
±
ö
E
W
-
ô ¢º∑DOl ≈œîU‰ √Ø∏d ±s ÅH∫W Ë«•b… ∞KLcØd….
-
«–« ¢r «î∑OU¸ ±u«“Ê «∞Lº∑ªbÂ, ¥LJs √Ê ¥C∂j «∞Lu«“Ê ´Kv
¢HCKOp ≠w {∂j ±u«“Ê «∞Lº∑ªbÂ.
«ß∑ªb “¸
,
∞ö≤∑IU‰ «∞v ¥LOs √Ë ¥ºU¸ Ë«ß∑ªb “¸
TCELES
(«ôî∑OU¸) ∞C∂j «∞Lº∑uÈ.
°Fb ≈ØLU‰ «∞C∂j, «≤∑Iq «∞v
KO
(«∞Lu«≠o) Ë°Fb –∞p «{Gj ´Kv “¸
TCELES
(«ôî∑OU¸).
I
{∂j ±u«“Ê «∞Lº∑ªbÂ
«ß∑ªb “¸
TCELES
(«ôî∑OU¸) ôî∑OU¸ ¢AGOq/≈¥IU· «∞LDIDo
nO
(«∞∑AGOq) : ¥Mc¸ Åu‹ «∞DIDIW ØKLU ¢CGj ´Kv ≥c« «∞e¸.
ffO
(«ù¥IU·) : ô ¥u§b Åu‹ «∞DIDIW ´Mb±U ¥CGj ´Kv «∞e¸.
I
«∞LDIDo
On
Off
Clicker
OK
Cancel
User EQ Set
60
250
1K
4K
16K
125
500
2K
8K
+10dB
0dB
-10dB
±∑u«Åq ...
Sample
This manual is suitable for devices