Samsung YH-J70SB user manual download (Page 27 of 45)

Languages: Arabic
Pages:45
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 27 of 45
1.
Åq ≠∑∫W
tuptuO oiduA
´Kv ±Bb¸ «_Ëœ¥u
«∞ªU¸§w (√Ë ≠∑∫W
tuO eniL
) «∞v ≠∑∫W
NI ENIL
´Kv «∞πNU“ ±l ØU°q
eniL
.
«{Gj ´Kv “¸ «∞∑AGOq ´Kv «∞πNU“ «∞ªU¸§w ∞∑AGOq
«∞LußOIv ∞∑ºπONU.
2.
«{Gj Ë«±ºp “¸
CER
(«∞∑ºπOq).
¥∑r ´d÷ ®U®W «∞∑ºπOq.
3.
«{Gj ´Kv “¸
CER
(«∞∑ºπOq).
ßu· ¥∂b√ «∞∑ºπOq.
{∂j «∞u™Uzn «∞dzOºOW ≠w «∞Lö•W
53
52
¢ºπOq ±KHU‹
3PM
AR
4.
«{Gj ´Kv “¸
CER
(«∞∑ºπOq) ±d… £U≤OW.
¥∑uÆn «∞∑ºπOq Ë¥M∑Z «∞LKn
¥∑r ¢ºπOq «∞LKHU‹ Ë¢ºLv °‡
3pm.100L
,
3pm.200L
, «∞a.
¢CU· ±KHU‹
3PM
«∞v
]noitagivaN[
(«∞Lö•W)
]hcraeS eliF[
(°∫Y «∞LKn)
]DEDROCER[
(«∞Lºπq)
]ENIL[
(«∞ªj). ¥∑r •Hk •∑v 999 ±Kn ≠w ±πKb «∞∑ºπOq.
«{Gj ´Kv “¸
∞∑AGOq «∞LKn «∞Lºπq
.
√»
±
ö
E
W
-
ô ¢HBq ØU°q «∞ªj √£MU¡ «∞∑ºπOq.
-
«–« ∞r ¥∑r ®∫s «∞∂DU¸¥W °U∞JHU¥W, ∞s ¥JLq «∞∑ºπOq.
-
«{∂j ±º∑uÈ «∞Bu‹ ∞LBb¸ «∞Bu‹ «∞ªU¸§w ´Kv «∞b¸§W «∞LMUß∂W ËÆr °∑ºπOKt. «–« ØUÊ ±∑ºuÈ «∞Bu‹ ±d¢HFU ∞KGU¥W, Æb ¢JuÊ
≤u´OW «∞Bu‹ ¨Od §Ob….
-REC:Start
-TOOL:Exit
L001.mp3
File Search
Music Library
Playlist
Navigation
MUSIC
PHOTO
RECORDED
TEXT
VIDEO
POP
File Search
Sexy boms.mp3
blue.mp3
Ill be there for you.mp3
San eye.mp3
Only for you.mp3
Happy.mp3
MUSIC
1.
«{Gj Ë«±ºp “¸
TCELES
(«ôî∑OU¸) ∞ö≤∑IU‰ «∞v Ë{l «∞Lö•W, √Ë «{Gj ´Kv “¸
UNEM
(«∞IUzLW)
∞ö≤∑IU‰ «∞v «∞IUzLW Ë°Fb –∞p «î∑d
noitagivaN
(«∞Lö•W).
°∫Y «∞LKn : ¥LJMp °∫Y «∞LKn ±s ±πKb
CISUM
,
OTOHP
,
TXET
√Ë
OEDIV.
¸°Ob… «∞LußOIv : ¥LJMp °∫Y ±Kn «∞LußOIv °U∞HMUÊ, «_∞∂uÂ, «∞MuŸ Ë«∞LºU¸.
ÆUzLW «∞∑AOGq: ¥LJMp °∫Y ±Kn ±FOs °‡
etirovaF
(«∞LHCq) ≠w ÆUzLW «∞∑AGOq ∞KLAG
Ò
q √Ë §NU“ «∞JL∂Ou¢d «∞∑w ¢r
≤IKNU °u«ßDW
oidutS aideM
(«ß∑b¥u «∞ußj).
2.
«î∑d «∞LKn √Ë «∞LπKb «∞cÍ ¢d¥b ¢AGOKt.
:
∞ö≤∑IU‰ «∞v ±πKb «∞Lº∑uÈ «_´Kv.
:
∞ö≤∑IU‰ «∞v ±πKb «∞Lº∑uÈ «_ßHq.
● ▲
,
:
∞ö≤∑IU‰ «∞v «∞LKn √Ë «∞LπKb ≠w ≤Hf «∞b∞Oq.
TCELES
(«ôî∑OU¸) : ô≤∑IU‰ «∞LπKb «∞∑U∞w «∞v √ßHq.
3.
«{Gj ´Kv “¸
TCELES
(«ôî∑OU¸).
ßu· ¥∑r ¢AGOq «∞LKn «∞Lª∑U¸.
¥LJMp «ô≤∑IU‰ Ë«ôî∑OU¸ °Uß∑ªb«Â “¸
TCELES
(«ôî∑OU¸).
«{Gj ´Kv “¸
∞Fd÷ «∞AU®W «∞ºU°IW.
Sample
This manual is suitable for devices