Samsung YH-J70SB user manual download (Page 22 of 45)

Languages: Arabic
Pages:45
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 22 of 45
{∂j «∞u™Uzn «∞dzOºOW ≠w Ë{l «∞LußOIv
43
42
°∫Y ±KHU‹ «∞LußOIv/«∞Bu‹
AR
¥LJMp «ô≤∑IU‰ Ë«ôî∑OU¸ °Uß∑ªb«Â “¸
TCELES
(«ôî∑OU¸).
«{Gj ´Kv “¸
∞ö≤∑IU‰ «∞v «∞AU®W «∞ºU°IW.
1.
«{Gj ´Kv “¸
LOOT
(«_œ«…) ≠w Ë{l «∞LußOIv.
¥∑r ´d÷ ®U®W √œ«… «∞LußOIv.
2.
«{Gj ´Kv “¸
TCELES
(«ôî∑OU¸) °Fb «ô≤∑IU‰ «∞v
]setirovaF ot ddA[
(«ù{U≠W «∞v «∞LHCö‹).
3.
«{Gj ´Kv “¸
TCELES
(«ôî∑OU¸) °Fb «ô≤∑IU‰ «∞v «∞IUzLW ∞K∫Hk.
ßu· ¢∑r ≈{U≠W «∞LKn «∞Lª∑U¸ «∞v «∞IUzLW.
¥LJs «î∑OU¸ 01 Æu«zr «∞∑AGOq.
¥LJs °∫Y «∞LKHU‹ «∞LCU≠W ≠w
]noitagivaN[
(«∞Lö•W)
]tsilyalP[
(ÆUzLW «∞∑AGOq)
]setirovaF[
(«∞LHCö‹).
1.
«{Gj ´Kv “¸
LOOT
(«_œ«…) ≠w Ë{l «∞LußOIv.
¥∑r ´d÷ ®U®W √œ«… «∞LußOIv.
2.
«{Gj ´Kv “¸
TCELES
(«ôî∑OU¸) °Fb «ô≤∑IU‰ «∞v
]QE[
(«∞Lu«“Ê).
3.
«{Gj ´Kv “¸
TCELES
(«ôî∑OU¸) °Fb «ô≤∑IU‰ «∞v Ë{l ¢Q£Od
«∞Bu‹ «∞LDKu».
lamroN
(«∞FUœÍ)
zzaJ
(«∞πU“)
cissalC
(«∞JößOJw)
poP
(«∞∂u»)
kcoR
(«∞dË„)
tsooB ssaB
(¢Fe¥e «∞πNOd)
tuC ssaB
(≈“«∞W «∞πNOd)
B&R
(¬¸ √≤b °w)
bulC
(«∞MUœÍ)
ecnaD
(«∞dÆh)
tsooB
hgiH
(«∞∑Fe¥e «∞FU∞w)
duoL tuC hgiH
(«∞Bu‹ «∞FU∞w)
dallaB
(«_¨MOW «∞FU©HOW)
sgnirtS
(«_Ë¢U¸)
egatniV
(«∞F∑Oo)
tsooB lacoV
(¢Fe¥e«∞Bu‹)
yseulB
-
QE resU
(±u«“Ê «∞Lº∑ªbÂ)
´Mb «ß∑ªb«Â ±u«“Ê «∞Lº∑ªbÂ, ¥LJs {∂j ¢Q£Od«‹ «∞Bu‹ «∞LDKu» ±s
]sgnitteS[
(«∞Cu«°j)
]tceffE dnuoS[
(¢Q£Od «∞Bu‹)
]teS QE resU[
({∂j ±u«“Ê «∞Lº∑ªbÂ).
I
«∞Lu«“Ê
I
«ù{U≠W «∞v «∞LHCö‹
Add to Favorites
TOOL
EQ
SRS
Play Mode
File Info.
Add to Favorites
TOOL
EQ
SRS
Play Mode
File Info.
List 2
List 3
List 4
List 5
List 1
Jazz
Classic
Pop
Rock
Normal
±
ö
E
W
-
±Kn
RBV
(ßd´W «∞∂∑U‹ «∞L∑GOd…) : ¢∑GOd ≤º∂W «∞CGj °Uß∑Ld«¸ ´Kv •ºV ≤uŸ «_Åu«‹, ±∏q ©∂IW «∞Bu‹, ≠w «∞LKn.
-
´Mb ¢AGOq ±Kn
RBV
, ô ¢º∑DOl «ô≤∑IU‰ «∞v «∞LºU¸ «∞ºU°o Ë¢AGOKt •∑v ∞u {GDX ´Kv “¸
≠w √Æq ±s 5 £u«Ê °Fb °b¡
«∞∑AGOq.
-
Æb ô ¥∑r ¢AGOq «∞LKHU‹ «∞∑w ¢r ¢∫LOKNU °AJq
2PM
√Ë
1PM
Ë¢GOOd ¢Lb¥b≥U «∞v
3PM
.
«{Gj Ë«±ºp “¸
,
√£MU¡ «∞∑AGOq ∞∂∫Y «∞IDFW «∞∑w ¢d¥b «ôß∑LUŸ «∞ONU.
•d
Ò
¸ «∞e¸ ôß∑µMU· «∞∑AGOq °AJq ´UœÍ.
I
°∫Y «∞IDl «∞ªUÅW √£MU¡ «∞∑AGOq
«{Gj ´Kv “¸
°Uù¥πU“ √£MU¡ «∞∑AGOq ±s √§q ¢AGOq «∞LºU¸ «∞∑U∞w.
«{Gj ´Kv “¸
°Uù¥πU“ ≠w √Æq ±s 5 £u«Ê °Fb °b¡ «∞∑AGOq ∞ö≤∑IU‰ «∞v «∞LºU¸ «∞ºU°o Ë¢AGOKt. «{Gj ´Kv
“¸
°Uù¥πU“ °Fb 5 £u«Ê ∞∑AGOq «∞LºU¸ «∞∫U∞w ±s «∞∂b«¥W.
I
°∫Y «∞LKn «∞ªU’ √£MU¡ «∞∑AGOq
«{Gj ´Kv “¸
,
≠w Ë{l «ù¥IU·/«∞∑uÆn «∞LRÆX ∞ö≤∑IU‰ «∞v «∞LºU¸ «∞ºU°o/«∞∑U∞w.
I
∞∑GOOd «∞LºU¸«‹ ´Mb «ù¥IU·
Sample
This manual is suitable for devices