Samsung YH-J70S user manual download (Page 9 of 45)

Languages: Czech
Pages:45
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 9 of 45
16
17
P
ř
ipojení p
ř
ehráva
č
e k vašemu PC
P
ř
ipojení p
ř
ehráva
č
e k PC pomocí USB kabelu.
1. P
ř
ipojte USB kabel k USB konektoru na vašem po
č
íta
č
i.
2. Druhý konec USB kabelu p
ř
ipojte k USB konektoru na spodní stran
ě
p
ř
ehráva
č
e.
Když odpojíte USB kabel z vašeho PC b
ě
hem vykonávání p
ř
íkazu nebo
inicializace p
ř
i instalaci USB ovlada
č
e, váš PC nemusí pracovat správn
ě
.
Poznámka
-
Pro použití p
ř
ipojení k nabíjecí základn
ě
p
ř
ipojte USB kabel ke konektoru pro
USB kabel na základn
ě
.
3. USB ovlada
č
je instalován s hlášením, že je vyhledáváno nové hardware. Toto
oznámení se b
ě
hem instalace nemusí zobrazit.
P
ř
ejd
ě
te do správce za
ř
ízení a zkontrolujte, zda je instalace kompletní.
4. Po instalaci USB ovlada
č
e se v [Device Manager] zobrazí "Samsung YH-J70 USB
Device".
P
ř
ipojení p
ř
ehráva
č
e k vašemu PC
Kontrola správné instalace USB ovlada
č
e
Windows XP:
Control Panel
System
Hardware
Device Manager
Disk Drives
Samsung YH-J70 USB Device
5. V p
ř
ípad
ě
, že se USB ovlada
č
nenainstaluje automaticky, p
ř
ejd
ě
te na stranu 18.
P
ř
ehráva
č
USB kabel
Základna
P
ř
ehráva
č
USB kabel
Sample
This manual is suitable for devices