Samsung YH-J70S user manual download (Page 7 of 45)

Languages: Czech
Pages:45
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 7 of 45
12
13
Umíst
ě
ní ovládacích prvk
ů
Základna
Základna a pouzdro se dodávají jen u modelu s 30GB interní pam
ěť
í.
Poznámka
-
M
ů
žete poslouchat hudbu i po vložení p
ř
ehráva
č
e do základny. P
ř
ipojte
sluchátka nebo reproduktory pomocí konektoru LINE
OUT.
-
Funkci USB Host s pomocí základny m
ů
žete použít
dokonce i když je v ní
p
ř
ehráva
č
.
Displej
Poznámka
-
Použité obrázky slouží pouze pro ilustraci. Skute
č
ný displej m
ů
že být odlišný.
P
ř
ední strana
Zadní strana
Konektor pro p
ř
ipojení USB
Konektor LINE,OUT
-
umíst
ě
n
Indikátor p
ř
ehrávacího
Indikátor baterie
Displej
č
ísla skladby
Název aktuální
skladby
Indikátor
EQ/SRS
Indikátor
hlasitosti
Indikátor
Play/Pause
P
ř
ehrávací
č
as
Pozice p
ř
ehrávání
Sample
This manual is suitable for devices