Samsung YH-J70S user manual download (Page 6 of 45)

Languages: Czech
Pages:45
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 6 of 45
10
11
Č
ásti
Základna a pouzdro se dodávají jen s modelem s 30GB interní pam
ě
tí.
Model
YH-J70 SB/SW
YH-J70 LB/LW
Interní pam
ěť
20GB
30GB
Využitelná kapacita pam
ě
ti je menší než je uvedeno v tabulce, protože
č
ást pam
ě
ti
zabírá interní software.
Design p
ř
íslušenství se m
ů
že zm
ě
nit z d
ů
vod
ů
vylepšení, bez oznámenía.
Umíst
ě
ní ovládacích prvk
ů
Poznámka
-
Pro resetování p
ř
ehráva
č
e stiskn
ě
te dierku RESET pomocí špi
č
atého
p
ř
edm
ě
tu,
nap
ř
. sponky.
P
ř
ehráva
č
Brašna
Sluchátka
Kabel Line-in
USB kabel
USB Host
adaptér
Návod
Nabíje
č
ka
Instala
č
ní CD
Základna
Mikrofon
Konektor
LINE IN
Konektor pro
sluchátka
Displej
Tla
č
ítko
MENU
Tla
č
ítko
TOOL
Vypína
č
Tla
č
ítko
Play/Pause
Tla
č
ítko
Skip/Search
Tla
č
ítko Select/
Navigation
/hlasitost
Tla
č
ítko
Skip/Search
Konektor USB
Tla
č
ítko Loop
Repeat/Record
HOLD switch
Zadní strana
(otvor pro RESERT)
Sample
This manual is suitable for devices