Samsung YH-J70S user manual download (Page 5 of 45)

Languages: Czech
Pages:45
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 5 of 45
8
9
Bezpe
č
nost nabíje
č
ky akumulátoru
POZOR
P
ř
i otev
ř
ení pouzdra m
ů
že dojít k úrazu
elektrickým proudem.
Neodizolované díly v nabíje
č
ce mohou zp
ů
sobit
úraz elektrickým proudem. Z bezpe
č
nostních
d
ů
vod
ů
prosím neotvírejte pouzdro nabíje
č
ky.
Pro zabrán
ě
ní problém
ů
m p
ř
i používaní
nabíje
č
ky si p
ř
e
č
t
ě
te návod na použití.
Výstraha
– Pro zabrán
ě
ní úrazu elektrickým proudem nepoužívejte nabíje
č
ku v blízkosti
zdroj
ů
vody.
Pozor
– Pro zabrán
ě
ní úrazu elektrickým proudem používejte nabíje
č
ku jen se zásuvkou,
která odpovídá tvaru zástr
č
ky.
– Zajist
ě
te, aby zástr
č
ka nabíje
č
ky byla úpln
ě
zasunuta do zásuvky.
Nabíjení akumulátoru
S p
ř
ehráva
č
em se dodává nabíje
č
ka.
Nabíje
č
ku p
ř
ipojte do zásuvky.
Po dokon
č
ení nabíjení se na displeji zobrazí
hlášení "
Charge Complete
" - pln
ě
nabito.
Pro nabíjení p
ř
es USB kabel zvolte [Settings]
[System]
[PC Connect Mode]
[Charge]
v okn
ě
hlavního menu. Pro nabíjení pomocí USB
kabelu musí být PC zapnutý. Když p
ř
ejde do úsporného režimu, nabíjení se p
ř
eruší.
Nabíjení p
ř
es USB kabel trvá asi 6 hodin zatím co nabíjení pomocí nabíje
č
ky trvá okolo
4 hodin.
Pozor
-
Pro zamezení nebezpe
č
í požáru nenabíjejte déle než 12 hodin.
-
Nep
ř
ipojujte více za
ř
ízení do stejné zásuvky.
-
Nepoužívejte poškozenou nabíje
č
ku.
-
P
ř
i prvním použití akumulátoru nebo po n
ě
kolikam
ě
č
ním nepoužívání
akumulátor nejd
ř
íve pln
ě
nabijte.
-
Nadm
ě
rné nabíjení zkracuje životnost akumulátoru.
-
Akumulátor je spot
ř
ební zboží a jeho kapacita postupn
ě
klesá.
-
Pro prodloužení životnosti svého akumulátoru používejte pln
ě
nabitý
akumulátor dokud se úpln
ě
nevybije a potom ho p
ř
ed použitím op
ě
t pln
ě
nabijte.
-
Pamatujte prosím na to, že neneseme žádnou zodpov
ě
dnost za škody
zp
ů
sobené ztrátou dat v d
ů
sledku poškození, oprav nebo z jiných d
ů
vod
ů
.
M
ů
že dojít k požáru, nebo zásahu elektrickým proudem.
-
Nabíje
č
ky se nedotýkejte mokrýma rukama.
Sample
This manual is suitable for devices