Samsung YH-J70S user manual download (Page 45 of 45)

Languages: Czech
Pages:45
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 45 of 45
88
Specifikace
Model
YH-J70
Kapacita interní pam
ě
ti
YH-J70 SB/SW(20GB) / YH-J70 LB/LW(30GB)
Kapacita vestav
ě
né baterie
950mAh
Nap
ě
4.2V (Li-ion nabíjecí baterie)
Rozm
ě
ry/Hmotnost
62 X 99.8 X 16.4 mm / 135 g
Pouzdro
Plastové
Odstup šumu
90 dB s 20 KHz LPF (založené na 1 KHz OdB)
Výstupní výkon na konektoru
sluchátek
20 mW (Francie 5 mW/CH) (16
)
Rozsah výstupní frekvence
20 Hz ~ 20 KHz
Rozsah provozní teploty
-5 ~ +35°C(23~95°F)
FM Frekvence
87,50 ~ 108,00 MHz
Pom
ě
r FM signálu a šumu
45 dB
FM T.H.D.
1%
Využitelná citlivost FM
10 dB
Podpora soubor
ů
Audio: MPEG1/2/2.5 Layer3 (8 Kbps~320 Kbps,
8 KHz~48 KHz), WMA, Audio ASF
(48 Kbps~192 Kbps, 8 KHz~48 KHz), Ogg (Q0~Q10)
Obrázky: QCIF 160x128
Po
č
et soubor
ů
, které je možné
p
ř
ehrát
Normální adresá
ř
: 1024 soubor
ů
Nahraný adresá
ř
: 999 soubor
ů
Produkt popisovaný v tomto návodu k použití je licencován s ur
č
itými právy duševního vlastnictví
n
ě
kterých t
ř
etích stran. Tato licence je omezená pro soukromé nekomer
č
ní použití koncovým
uživatelem pro licencovaný obsah. Nejsou ud
ě
lena žádná práva pro komer
č
ní využití. Licence
neplatí pro žádný jiný p
ř
ístroj než pro tento p
ř
ístroj a nevztahuje se na žádný nelicencovaný produkt
nebo proces podle ISO/IEC 11172-3 nebo ISO/IEC 13818-3 použitý nebo prodávaný v kombinaci s
tímto p
ř
ístrojem. Licence se vztahuje jen na používání tohoto p
ř
ístroje pro kódování a/nebo
dekódování audio soubor
ů
podle ISO/IEC 11172-3 nebo ISO/IEC 13818-3. V rámci této licence
nejsou poskytována žádná práva na vlastnosti výrobku nebo funkce, která nesouhlasí s ISO/IEC
11172-3 nebo ISO/IEC 13818-3.
Specifikace
-– Platí jen pro Europu –-
Tato zna
č
ka zobrazená na produktu nebo p
ř
íslušné literatu
ř
e ozna
č
uje, že by po
skon
č
ení životnosti nem
ě
l být likvidován s ostatním odpadem z domácnosti.
Prosím, odd
ě
lte tento p
ř
ístroj od ostatních typ
ů
odpadu a zodpov
ě
dn
ě
ho recyklujte.
Podpo
ř
íte tím op
ě
tovné využívání zdroj
ů
materiál
ů
a p
ř
edejdete možnému poškození
životního prost
ř
edí nebo lidského zdraví p
ř
i nekontrolované likvidaci odpadu.
Fyzické osoby by m
ě
ly kontaktovat maloobchodního prodejce, kde tento produkt
koupili, nebo oblastní vládní ú
ř
ad pro získání detail
ů
s ohledem k místu a zp
ů
sobu
ekologické recyklace.
Právnické osoby by m
ě
ly kontaktovat svého dodavatele a pro
č
íst si požadavky a
podmínky kupní smlouvy.
Tento produkt by nem
ě
l být mezi ostatním pr
ů
myslovým odpadem ur
č
eným na odvoz.
Sample
This manual is suitable for devices