Samsung YH-J70S user manual download (Page 44 of 45)

Languages: Czech
Pages:45
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 44 of 45
88
Odstra
ň
ování poruch
V naviga
č
ním menu nefunguje vyhledávání soubor
ů
.
Po p
ř
ipojení p
ř
ehráva
č
e k PC zapn
ě
te program Media Studio, a potom zvolte
[Device]
[Reconstruct Library].
P
ř
ehráva
č
nefunguje a LCD displej nic nezobrazuje.
Resetujte p
ř
ehráva
č
.
P
ř
ipojte nabíje
č
ku.
Ujist
ě
te se, že je prepína
č
Hold vypnutý.
Když stisknu tla
č
ítko Play v Music režimu, není slyšet zvuk.
Zkontrolujte zda jsou v p
ř
ehráva
č
i uloženy soubory MP3 nebo WMA.
Formáty, které nejsou podporovány (nap
ř
. soubory typu MPEG1 LAYER 1) se nedají
p
ř
ehrát.
Nejde stáhnout soubory.
Zkontrolujte kapacitu baterie.
Zkontrolujte USB p
ř
ipojení mezi p
ř
ehráva
č
em a vaším PC.
Když restartujete PC, p
ř
i p
ř
ipojeném p
ř
ehráva
č
i, p
ř
ehráva
č
bude odpojen.
Zkuste znovu p
ř
ipojit p
ř
ehráva
č
.
Zkontrolujte,
zda máte na lišt
ě
ve spodní
č
ásti obrazovky ikonu “unplug/eject” nebo
“Safely Remove Hardware”
.
Osvícení je vypnuté.
Prosím, zkontrolujte nastavení osvícení.
P
ř
i nízké kapacit
ě
baterie se osvícení p
ř
i delším p
ř
ehrávání deaktivuje.
Odstra
ň
ování poruch
Zobrazovaný
č
as p
ř
ehrávání b
ě
hem p
ř
ehrávání je asi nesprávný.
Zkontrolujte, zda nep
ř
ehráváte VBR (Variable Bit Rate) soubor. VBR soubory jsou
podporovány jen
č
áste
č
n
ě
.
Nefungují tla
č
ítka p
ř
ehráva
č
e.
Ujist
ě
te se, že je p
ř
epína
č
Hold vypnutý.
Zkontrolujte, zda není p
ř
ipojen USB kabel. Když je p
ř
ipojen USB kabel, tla
č
ítka
nefungují.
LCD displej je p
ř
íliš tmavý.
Zkontrolujte dobu osvícení a
č
as vypínání LCD displeje.
B
ě
hem p
ř
ehrávání se na displeji zobrazují neznámé symboly.
U jazyka, který není podporován se zobrazí otazník (?).
Na obrazovce se zobrazí „Null“ místo názvu hudebního souboru.
Hudební soubor neobsahuje ID3 tag informaci. Upravte název skladby, interpreta
a album.
Vyhledávání soubor
ů
podle názvu skladby, interpreta, nebo albumu, trvá dlouho.
Když je v p
ř
ehráva
č
i velké množství soubor
ů
, m
ů
že na
č
tení trvat déle.
Sample
This manual is suitable for devices